PKS Włodawa wciaż kursuje na trasie do Białegostoku

Wielu naszych gości zadaje ostat­nio pyta­nie, czy PKS Wło­dawa wciąż pro­wa­dzi prze­wozy na tra­sie Biała Podlaska-Białystok i Białystok-Biała Pod­la­ska. Posta­no­wi­li­śmy się upew­nić.

dworzec garden service biala

PKS jak to PKS, nie dba o czy­tel­ność i aktu­al­ność wła­snych roz­kła­dów. Pasa­żer jest trak­to­wany jako zło konieczne. Nikt o niego nie dba, mało komu zależy na wzro­ście liczby podró­żu­ją­cych.

Czytaj dalej

Niedoszły pasażer Garden Service został okłamany

Por­tal BIALA24 donosi o nie­zbyt kom­for­to­wej sytu­acji, jaka spo­tkała w pią­tek 24 paź­dzier­nika pewną osobę chcącą sko­rzy­stać z usług prze­woź­nika Gar­den Service. Pasa­żer ten chciał doje­chać z Miń­ska Mazo­wiec­kiego do Bia­łej Pod­la­skiej. Tele­fo­nicz­nie doko­nał rezer­wa­cji miej­sca. Rezer­wa­cja została przy­jęta.

Garden Service

Jak się jed­nak oka­zało, kie­rowca auto­busu nie zatrzy­mał na przy­stanku, na któ­rym ocze­ki­wał pasa­żer. Odbyło się to wbrew zapew­nie­niom pra­cow­nika prze­woź­nika. Pro­blem tkwił w tym, że na tym tra­sie kursu nie ma prze­wi­dzia­nego przy­stanku, na któ­rym ocze­ki­wała wspo­mniana osoba. Zatem kie­rowca, nie zatrzy­mu­jąc się, postą­pił słusz­nie. Co by się stało, gdyby się zatrzy­mał?

Czytaj dalej

Miażdżące wyniki kontroli NIK w Lubelskich Dworcach i LLA

Uka­zały się wystą­pie­nia pokon­trolne Naj­wyż­szej Izby Kon­troli Dele­ga­tury w Lubli­nie. Prze­pro­wa­dzona kon­trola doty­czyła funk­cjo­no­wa­nia spółek trans­portu publicz­nego sta­no­wią­cych wła­sność Woje­wódz­twa Lubel­skiego oraz spra­wo­wa­nia nad­zoru wła­ści­ciel­skiego nad tymi spół­kami przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Lubel­skiego. Urzęd­nicy z NIK nie pozo­sta­wili suchej nitki na kon­tro­lo­wa­nych pod­mio­tach.

Miażdżące wyniki kontroli NIK w Lubelskich Dworcach i LLA

W latach 2010-2014 zaan­ga­żo­wano w dzia­łal­ność spółek środki finan­sowe w kwo­cie ponad 43 milio­nów zło­tych, z czego bli­sko 20 milio­nów pocho­dziło z budżetu woje­wódz­twa, a reszta ze sprze­daży nie­ru­cho­mo­ści. W żaden spo­sób nie popra­wiło to jed­nak fatal­nej sytu­acji spółek.

Czytaj dalej