PolskiBus.com informuje o zmianie lokalizacji przystanków i nowych godzinach odjazdów autobusów

Jak dobrze wia­domo, od lipca bie­żą­cego roku kursy na tra­sie Biała Podlaska-Warszawa-Biała Pod­la­ska z ramie­nia Pol­skie­go­Busa wyko­nuje naj­więk­szy lokalny prze­woź­nik Gar­den Service. Kolejne istotne zmiany cze­kają pasa­że­rów już od dnia 1 paź­dzier­nika 2016 r., który to wypada w tym roku w sobotę.

polskibus

Zmie­niają się loka­li­za­cje przy­stan­ków, zarówno w Bia­łej Pod­la­skiej, jak i w War­sza­wie. Od dnia 1 paź­dzier­nika 2016 r. auto­busy z Bia­łej Pod­la­skiej nie będą wyru­szały z przy­stanku na ul. Żerom­skiego, lecz z Dworca Auto­bu­so­wego przy Placu Woj­ska Pol­skiego 2 (dawny dwo­rzec PKS Biała Pod­la­ska). Z kolei koń­cowy przy­sta­nek w War­sza­wie, a zara­zem miej­sce odjaz­dów auto­bu­sów z War­szawy do Bia­łej Pod­la­skiej, zosta­nie zlo­ka­li­zo­wany na Placu Defi­lad, tj. przy Pałacu Kul­tury i Nauki w War­sza­wie.

Czytaj dalej

PKS Włodawa w upadłości z dniem 30 września 2016 r. kończy działalność przewozową

W dniu 19 kwiet­nia 2016 r. Sąd Rejo­nowy Lublin-Wschód w Lubli­nie z sie­dzibą w Świd­niku IX Wydział Gospo­dar­czy dla spraw upa­dło­ścio­wych i restruk­tu­ry­za­cyj­nych ogło­sił upa­dłość PKS Wło­dawa spółki z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią. Zadłu­że­nie tej nie­wiel­kiej spółki w momen­cie ogło­sze­nia upa­dło­ści było ogromne i wyno­siło ok. 2,8 mln zł.

pks włodawa

Ogło­sze­nie upa­dło­ści PKS Wło­dawa i podzie­le­nie smut­nego losu m.in. PKS Biała Pod­la­ska było nie­stety kwe­stią czasu. Jak to mawiał kla­syk: „z pustego i Salo­mon nie naleje”. Powszech­nie winą za zaist­niałą sytu­ację obar­cza się wła­dze woje­wódz­twa lubel­skiego i Lubel­skie Dworce S.A., w któ­rych skład wcho­dził wło­daw­ski PKS.

Czytaj dalej

Powiat bialski przejmie PKS Międzyrzec Podlaski?

Minęło 5 lat od ogło­sze­nia upa­dło­ści PKS Biała Pod­la­ska. Casus bial­skiego PKS jest wszyst­kim powszech­nie znany, w związku z czym nie ulega wąt­pli­wo­ści, że aby zapo­biec takim sytu­acjom w przy­szło­ści, nie­zbędne jest zde­cy­do­wa­nie dzia­ła­nie władz samo­rzą­do­wych. Nie jest tajem­nicą, że pro­blemy finan­sowe nie omi­jają obec­nie PKS Mię­dzy­rzec Pod­la­ski.

PKS w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim jak to PKS, przy­nosi straty. W chwili obec­nej sta­nowi wła­sność woje­wódz­twa lubel­skiego. Tym­cza­sem powiat bial­ski pod­jął już roz­mowy doty­czące prze­ka­za­nia mu przed­się­bior­stwa. Wią­żące decy­zje jesz­cze nie zapa­dły. Jedno jest jed­nak pewne – powiat bial­ski z pew­no­ścią byłby bar­dziej skłonny do tego, by finan­so­wać w nie­zbęd­nym zakre­sie PKS, ani­żeli woje­wódz­two lubel­skie.

Czytaj dalej