Nieprzyjemna przygoda pasażerów w pojeździe BP Tour

W kwiet­niu dono­si­li­śmy o awa­rii pojazdu na BP Tour na tra­sie Lublin-Biała Pod­la­ska przez Radzyń Pod­la­ski. Tamta histo­ria skoń­czyła się umiar­ko­wa­nie szczę­śli­wie. Tyle szczę­ścia nie mieli nie­stety pasa­że­ro­wie środo­wego (18 czerwca) kursu z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej przez Par­czew. Zda­rze­nie to zostało nagło­śnione przez BIALA24.pl i Radio Lublin.

BP Tour

Był to kurs BP Tour reali­zo­wany o godz. 13:05. Sytu­acja miała miej­sce w środę tuż przed dużym week­en­dem, a więc wtedy, gdy liczne osoby wra­cają do domów, a pojazdy bywają prze­peł­nione. Po ok. godzi­nie jazdy w Sie­mie­niu doszło do poważ­nego uszko­dze­nia opony w busie. Dal­sza jazda była nie­moż­liwa. Prze­woź­nik BP Tour ewi­dent­nie się nie popi­sał.

Czytaj dalej

Łosicki PKS zawiesza kurs na trasie Biała Podlaska – Łosice

PKS Łosice z dniem 1 czerwca 2014 r. zawie­sił jeden kurs na tra­sie Biała Pod­la­ska – Łosice przez Komarno. Co cie­kawe, PKS ogło­sił, że ist­nieje moż­li­wość uru­cho­mie­nia kursu z Kon­stan­ty­nowa do Łosic o godz. 18:25, lecz wymo­giem będzie ini­cja­tywa pasa­że­rów.

PKS Łosice autobus

Cały komu­ni­kat w roz­wi­nię­ciu…

Czytaj dalej

Zarząd Okręgu PiS po raz kolejny o PKS Biała Podlaska

Nie­długo miną 3 lata od ogło­sze­nia upa­dło­ści PKS Biała Pod­la­ska. Poli­tyka władz woje­wódz­twa w spra­wie bial­skiego PKS od początku budziła poważne wąt­pli­wo­ści. Temat ten jest wciąż żywy i nie­zwy­kle kon­tro­wer­syjny.

Dworzec Garden Service (dawny dworzec PKS Biała Podlaska)

Dawny dwo­rzec PKS Biała Pod­la­ska. Obec­nie należy do Gar­den Service.

6 maja 2014 roku parę fak­tów przed­sta­wił Zarząd Okręgu nr 7 Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści. Choć ma to zwią­zek ze zbli­ża­ją­cymi się wybo­rami do Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz walką poli­tyczną dwóch naj­więk­szych ugru­po­wań w Pol­sce, to nie spo­sób przejść obo­jęt­nie wobec ujaw­nio­nych danych, które podają w wąt­pli­wość celo­wość decy­zji o ska­za­niu PKS Biała Pod­la­ska na upa­dek.

Czytaj dalej