Miażdżące wyniki kontroli NIK w Lubelskich Dworcach i LLA

Uka­zały się wystą­pie­nia pokon­trolne Naj­wyż­szej Izby Kon­troli Dele­ga­tury w Lubli­nie. Prze­pro­wa­dzona kon­trola doty­czyła funk­cjo­no­wa­nia spółek trans­portu publicz­nego sta­no­wią­cych wła­sność Woje­wódz­twa Lubel­skiego oraz spra­wo­wa­nia nad­zoru wła­ści­ciel­skiego nad tymi spół­kami przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Lubel­skiego. Urzęd­nicy z NIK nie pozo­sta­wili suchej nitki na kon­tro­lo­wa­nych pod­mio­tach.

Miażdżące wyniki kontroli NIK w Lubelskich Dworcach i LLA

W latach 2010-2014 zaan­ga­żo­wano w dzia­łal­ność spółek środki finan­sowe w kwo­cie ponad 43 milio­nów zło­tych, z czego bli­sko 20 milio­nów pocho­dziło z budżetu woje­wódz­twa, a reszta ze sprze­daży nie­ru­cho­mo­ści. W żaden spo­sób nie popra­wiło to jed­nak fatal­nej sytu­acji spółek.

Czytaj dalej

Radio Lublin o problemach komunikacyjnych w pow. bialskim

Nie­długo miną dokład­nie 3 lata od trwa­łego zaprze­sta­nia wyko­ny­wa­nia kur­sów przez PKS Biała Pod­la­ska. Oczy­wi­ste było, że bez­po­śred­nim skut­kiem upadku prze­woź­nika będą utrud­nie­nia komu­ni­ka­cyjne dla miesz­kań­ców wielu mniej­szych miej­sco­wo­ści. Tym razem o pro­ble­mach tego rodzaju w powie­cie bial­skim donosi Radio Lublin.

Radio Lublin o problemach komunikacyjnych w pow. bialskim

Mate­riał przy­go­to­wany przez Radio Lublin można nazwać „odgrze­wa­nym kotle­tem”, gdyż w kwe­stii tej nie­wiele się zmie­nia – każdy dostrzega pro­blem, a zara­zem brak więk­szych szans na jego roz­wią­za­nie. Pry­watni prze­woź­nicy są zain­te­re­so­wani zyskiem, a nie dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tywną. Z kolei samo­rządy nie mają pie­nię­dzy na dota­cje w celu umoż­li­wie­nia dojazdu sto­sun­kowo nie­wiel­kiej licz­bie pasa­że­rów.

Radio Lublin – rela­cja

Nieprzyjemna przygoda pasażerów w pojeździe BP Tour

W kwiet­niu dono­si­li­śmy o awa­rii pojazdu na BP Tour na tra­sie Lublin-Biała Pod­la­ska przez Radzyń Pod­la­ski. Tamta histo­ria skoń­czyła się umiar­ko­wa­nie szczę­śli­wie. Tyle szczę­ścia nie mieli nie­stety pasa­że­ro­wie środo­wego (18 czerwca) kursu z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej przez Par­czew. Zda­rze­nie to zostało nagło­śnione przez BIALA24.pl i Radio Lublin.

BP Tour

Był to kurs BP Tour reali­zo­wany o godz. 13:05. Sytu­acja miała miej­sce w środę tuż przed dużym week­en­dem, a więc wtedy, gdy liczne osoby wra­cają do domów, a pojazdy bywają prze­peł­nione. Po ok. godzi­nie jazdy w Sie­mie­niu doszło do poważ­nego uszko­dze­nia opony w busie. Dal­sza jazda była nie­moż­liwa. Prze­woź­nik BP Tour ewi­dent­nie się nie popi­sał.

Czytaj dalej