Garden Service realizuje połączenia PolskiBus.com

A jed­nak, stało się, auto­busy prze­woź­nika PolskiBus.com już nie kur­sują na tra­sach Biała Podlaska-Warszawa i Warszawa-Biała Pod­la­ska przez Sie­dlce. Nie ozna­cza to jed­nak, że prze­woź­nik cał­ko­wi­cie ustę­puje pola na tej tra­sie. Połą­cze­nia są bowiem reali­zo­wane, lecz auto­bu­sami nale­żą­cymi do Gar­den Service.

Garden Service

Tym samym bilety na kursy w dal­szym ciągu są sprze­da­wane za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej PolskiBus.com. Co wię­cej, PolskiBus.com zapo­wiada, że w ramach współ­pracy prze­woź­ni­ków wkrótce na podob­nych zasa­dach będą funk­cjo­no­wać połą­cze­nia mię­dzy Białą Pod­la­ską a innymi mia­stami.

Czytaj dalej

PolskiBus udostępnił pulę biletów na trasie Biała-Warszawa

PolskiBus.com udo­stęp­nił kolejną pulę bile­tów na tra­sach Biała Podlaska-Warszawa i Warszawa-Biała Pod­la­ska. W chwili obec­nej możemy doko­nać zakupu bile­tów na okres aż do 30 wrze­śnia 2016 r.

polskibus

Naj­tań­sze bilety tak jak zwy­kle, możemy zdo­być już za 2 zł (1 zł za prze­jazd + 1 zł za rezer­wa­cję). Co cie­kawe, wyjąt­kowo długo było dane cze­kać oso­bom korzy­sta­ją­cym z kur­sów na tej tra­sie na nową pulę bile­tów.

Czytaj dalej

Garden Service wprowadził ekspresowe połączenia do Lublina

Gar­den Service zwięk­szył ilość połą­czeń na tra­sie Biała Podlaska-Lublin oraz Lublin-Biała Pod­la­ska. Co jed­nak naj­istot­niej­sze, nowe kursy są połą­cze­niami eks­pre­so­wymi. Na tra­sie nie ma żad­nych przy­stan­ków pośred­nich, a według prze­woź­nika podróż trwać ma 2 godziny.

Dworzec Garden Service

Nowe połą­cze­nia z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina są reali­zo­wane o godzi­nach: 8:40, 13:40 i 16:10. Z kolei na tra­sie z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej pasa­że­ro­wie mogą korzy­stać z szyb­kich połą­czeń w godzi­nach: 10:05, 18:00 i 20:15. Wszyst­kie wyżej wymie­nione kursy odby­wają się 7 dni w tygo­dniu. Czytaj dalej