PolskiBus.com otworzył kalendarz na wakacje

Wczo­raj­szego dnia PolskiBus.com otwo­rzył kalen­darz podróży na okres waka­cyjny. Nowo otwarty kalen­darz obej­muje połą­cze­nia w okre­sie od 1 czerwca do 5 wrze­śnia. Ozna­cza to, że pasa­że­ro­wie w chwili obec­nej mogą kupo­wać bilety na kursy na naj­bliż­sze 5 mie­sięcy, bowiem aż do dnia 5 wrze­śnia 2017 r. W ofer­cie są oczy­wi­ście też bilety na połą­cze­nia na tra­sie Biała Pod­la­ska – War­szawa oraz War­szawa – Biała Pod­la­ska.

polskibus

Co cie­kawe, PolskiBus.com wraz z otwar­ciem nowego kalen­da­rza pro­muje jako nowość moż­li­wość rezer­wa­cji okre­ślo­nego miej­sca. O ile do tej pory nie było moż­li­wo­ści rezer­wa­cji i zakupu biletu na okre­ślone miej­sce, o tyle w tej chwili taka opcja wystę­puje w przy­padku czę­ści kur­sów. Nie jest ona dostępna w przy­padku połą­czeń na tra­sie Biała Pod­la­ska – War­szawa – Biała Pod­la­ska. Pamię­tajmy, że połą­cze­nia te de facto reali­zuje Gar­den Service wła­snymi auto­bu­sami, lecz we współ­pracy z Pol­skim­Bu­sem.

PKS Podlasie zastąpi PKS Międzyrzec Podlaski?

Od ubie­głego roku wyraźne zain­te­re­so­wa­nie prze­ję­ciem PKS w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim prze­ja­wia powiat bial­ski. Orę­dow­ni­kiem takiego pomy­słu jest w znacz­nej mie­rze sam sta­ro­sta bial­ski Mariusz Fili­piuk. W chwili obec­nej całość udzia­łów mię­dzy­rzec­kiego PKS posiada woje­wódz­two lubel­skie. Nie jest jed­nak tajem­nicą, że PKS przy­nosi cią­głe straty, a szanse na osią­gnię­cie poziomu ren­tow­no­ści są bli­skie zeru. Prze­ję­cie przez powiat bial­ski sta­nowi szansę na dal­sze ist­nie­nie prze­woź­nika.

pks podlasie

Co cie­kawe, mię­dzy­rzecki PKS, o ile rze­czy­wi­ście znaj­dzie się w rękach powiatu bial­skiego, ma funk­cjo­no­wać pod nazwą „PKS Pod­la­sie”. Wła­dze powiatu chcą wzo­ro­wać się na PKS w Łuko­wie, który obec­nie pozo­staje w rękach samo­rządu lokal­nego, a dokład­niej powiatu łukow­skiego. PKS w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim zatrud­nia ponad 50 osób i posiada ok. 30 pojaz­dów w swoim tabo­rze. Pla­nem wło­da­rzy powiatu bial­skiego jest prze­ję­cie PKS-u do końca czerwca 2017 r. i unik­nię­cie losu podzie­lo­nego choćby przez PKS Biała Pod­la­ska czy PKS Wło­dawa, który zostały posta­wione w stan upa­dło­ści obej­mu­ją­cej sprze­daż majątku.

Od 11 czerwca 2017 r. pociągiem do Warszawy z Parczewa i Lubartowa

W związku ze zbli­ża­ją­cym się remon­tem linii kole­jo­wej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin od dnia 11 czerwca 2017 r. wpro­wa­dzona zosta­nie nowa orga­ni­za­cja ruchu kole­jo­wego. W prak­tyce ozna­cza ona sporą zmianę i szansę na bez­po­średni dojazd pocią­giem do War­szawy z miast poło­żo­nych w woje­wódz­twie lubel­skim, takich jak Par­czew, i Lubar­tów.

kolej-biala-podlaska

Moż­li­wość taka zaist­nieje dzięki odby­wa­ją­cemu się w chwili obec­nej remon­towi linii Par­czew – Łuków. Linia Par­czew – Lublin przez Lubar­tów została z kolei zmo­der­ni­zo­wana w ostat­nich latach. Tym samym od 11 czerwca 2017 r. pociągi z Lublina w kie­runku War­szawy będą prze­jeż­dżały wła­śnie przez powyż­sze mia­sta. Na obecną chwilę nie jest pla­no­wa­nie utrzy­ma­nie takiej orga­ni­za­cji po zakoń­cze­niu remontu.