Pociąg Warszawa-Mińsk zostaje w rozkładzie

Nie doj­dzie do likwi­da­cji połą­cze­nia kole­jo­wego Warszawa-Mińsk-Warszawa, bynaj­mniej w naj­bliż­szym cza­sie. Czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia została nie­stety zna­cząco ogra­ni­czona. Pociąg z War­szawy do Miń­ska przez Biała Pod­la­ską i Tere­spol kur­suje jedy­nie piątki i w nie­dziele, zaś z Miń­ska do War­szawy w czwartki i soboty.

pkp-biala-podlaska

Roz­kład będzie obo­wią­zy­wał do 12 grud­nia 2015 r. Należy jed­nak zda­wać sobie sprawę z tego, iż w obli­czu zja­wi­ska mar­gi­na­li­za­cji kolei na Połu­dnio­wym Pod­la­siu można oba­wiać się o przy­szłość nie­ren­tow­nego połą­cze­nia.

Lubelskie Linie Autobusowe ze stratą w wysokości 4,5 mln

Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe coraz bar­dziej na minu­sie. Spółka przy­nio­sła w 2014 r.  straty wyso­ko­ści 4,5 miliona zło­tych, o 1,5 mln wię­cej niż w roku poprzed­nim.

lubelskie_dworce

Jest to wynik fatalny, bio­rąc pod uwagę zwłasz­cza fakt, że Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe cią­gle ogra­ni­czają liczbę kur­sów, a zało­że­niem było utrzy­my­wa­nie przede wszyst­kim kur­sów ren­tow­nych. Samo­rząd woje­wódz­twa lubel­skiego od dawna stara się „pozbyć” spółki. Inwe­stora jed­nak brak.

Czytaj dalej

Słynny pociąg do Warszawy jednak kursuje dłużej

Znik­nię­cie pociągu rela­cji Warszawa-Mińsk z przy­szłego roz­kładu jazdy PKP wzbu­dziło wiele emo­cji i spo­wo­do­wało zanie­po­ko­je­nie miesz­kań­ców Bia­łej Pod­la­skiej i oko­lic. Tym­cza­sem oka­zuje się, że kurs będzie reali­zo­wany co naj­mniej do 28 kwiet­nia bie­żą­cego roku.

kolej-pkp-biala-podlaska

Sprawę nagło­śniły także lokalne media. W „walkę o pociąg” zaan­ga­żo­wał się m.in. poseł z ziemi pod­la­skiej – Adam Abra­mo­wicz. Nowy roz­kład PKP wcho­dzący w życie od 15 marca 2015 r. nie prze­wi­dy­wał pociągu rela­cji Warszawa-Mińsk. Obec­nie pewne jest jego kur­so­wa­nie do 28 kwiet­nia.

Czytaj dalej