Od dziś duża zmiana organizacji ruchu pociągów do Warszawy

W związku z roz­po­czy­na­jącą się moder­ni­za­cją linii kole­jo­wej War­szawa – Lublin od dziś w istotny spo­sób zmie­nia się roz­kład ruchu pocią­gów mię­dzy War­szawą a Lubli­nem. W chwili obec­nej pociągi z War­szawy do Lublina prze­jeż­dżają i zatrzy­mują się w nastę­pu­ją­cych mia­stach: Mińsk Mazo­wiecki, Sie­dlce, Łuków, Radzyń Pod­la­ski, Par­czew i Lubar­tów. Czas podróży zna­cząco się wydłuża, do bli­sko 3 godzin, na co narze­kać mogą w szcze­gól­no­ści miesz­kańcy Lublina.

kolej-biala-podlaska

Nie­do­god­no­ści cze­kają rów­nież podró­żu­ją­cych do/z Tere­spola lub Bia­łej Pod­la­skiej. Z racji bowiem na łącze­nie skła­dów, które odbywa się w Łuko­wie, podróż wydłuży się o ok. 20 minut. Czas podróży mię­dzy War­szawa a Biała Pod­la­ską tym samym wynosi ponad 2 godziny. Na zmia­nach zyskali jed­nak miesz­kańcy Radzy­nia Pod­la­skiego, Par­czewa i Lubar­towa, któ­rzy otrzy­mali od dziś bez­po­śred­nie połą­cze­nia z War­szawą.

Obniżka cen biletów PKP połączeń relacji Biała Podlaska – Warszawa

Od dnia 22 maja 2017 r. PKP Inter­city zde­cy­do­wało się na znaczną obniżkę cen bile­tów na połą­cze­nia na linii Tere­spol – War­szawa. W chwili obec­nej cena biletu z Tere­spola do War­szawy do 34,90 zł, zaś z Bia­łej Pod­la­skiej do War­szawy 29,90 zł. Za bilet stu­dencki osoba podró­żu­jącą mię­dzy Biała Pod­la­ską a War­szawą płaci jedy­nie 14,65 zł! Pomy­śleć, że jesz­cze w 2016 r. był czas, że bilet nor­malny z Bia­łej Pod­la­skiej do War­szawy kosz­to­wał aż 45 zł…

pociag-biala-podlaska-warszawa

Warto nad­mie­nić, że na rzecz obniżki cen bile­tów od lat aktyw­nie dzia­łał poseł Adam Abra­mo­wicz. Wie­lo­krot­nie pod­czas wystą­pień sej­mo­wych zwra­cał uwagę na zbyt wyso­kie ceny bile­tów i wobec tego niską kon­ku­ren­cyj­ność PKP wzglę­dem prze­woź­ni­ków pry­wat­nych obsłu­gu­ją­cych trasę Biała Pod­la­ska – War­szawa auto­bu­sami. Obecne atrak­cyjne ceny z pew­no­ścią przy­czy­nią się do wzro­stu liczby pasa­że­rów wybie­ra­ją­cych pociąg jako formę dojazdu do sto­licy.

PolskiBus.com otworzył kalendarz na wakacje

Wczo­raj­szego dnia PolskiBus.com otwo­rzył kalen­darz podróży na okres waka­cyjny. Nowo otwarty kalen­darz obej­muje połą­cze­nia w okre­sie od 1 czerwca do 5 wrze­śnia. Ozna­cza to, że pasa­że­ro­wie w chwili obec­nej mogą kupo­wać bilety na kursy na naj­bliż­sze 5 mie­sięcy, bowiem aż do dnia 5 wrze­śnia 2017 r. W ofer­cie są oczy­wi­ście też bilety na połą­cze­nia na tra­sie Biała Pod­la­ska – War­szawa oraz War­szawa – Biała Pod­la­ska.

polskibus

Co cie­kawe, PolskiBus.com wraz z otwar­ciem nowego kalen­da­rza pro­muje jako nowość moż­li­wość rezer­wa­cji okre­ślo­nego miej­sca. O ile do tej pory nie było moż­li­wo­ści rezer­wa­cji i zakupu biletu na okre­ślone miej­sce, o tyle w tej chwili taka opcja wystę­puje w przy­padku czę­ści kur­sów. Nie jest ona dostępna w przy­padku połą­czeń na tra­sie Biała Pod­la­ska – War­szawa – Biała Pod­la­ska. Pamię­tajmy, że połą­cze­nia te de facto reali­zuje Gar­den Service wła­snymi auto­bu­sami, lecz we współ­pracy z Pol­skim­Bu­sem.

ROZKŁAD JAZDY 2017


Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Radzyń)
    Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Radzyń)
Biała Podlaska - Lublin (przez Parczew)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Par­czew)
    Lublin - Biała Podlaska (przez Parczew)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Par­czew)
Biała Podlaska - WarszawaBiała Pod­la­ska - War­szawa
    Warszawa - Biała PodlaskaWar­szawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - BiałystokBiała Pod­la­ska - Bia­ły­stok
    Białystok - Biała PodlaskaBia­ły­stok - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SiedlceBiała Pod­la­ska - Sie­dlce
    Siedlce - Biała PodlaskaSie­dlce - Biała Pod­la­ska
Szwagry Komunikacja Prywatna"Szwa­gry"
Biała Podlaska - Międzyrzec PodlaskiBiała Pod­la­ska - Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
Biała Podlaska - TerespolBiała Pod­la­ska - Tere­spol
    Terespol - Biała PodlaskaTere­spol - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WiszniceBiała Pod­la­ska - Wisz­nice
    Wisznice - Biała PodlaskaWisz­nice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WłodawaBiała Pod­la­ska - Wło­dawa
    Włodawa - Biała PodlaskaWło­dawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - ŁosiceBiała Pod­la­ska - Łosice
    Łosice - Biała PodlaskaŁosice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KodeńBiała Pod­la­ska - Kodeń
    Kodeń - Biała PodlaskaKodeń - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Leśna PodlaskaBiała Pod­la­ska - Leśna Pod­la­ska
    Leśna Podlaska - Biała PodlaskaLeśna Pod­la­ska - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Komarówka PodlaskaBiała Pod­la­ska - Koma­rówka Pod­la­ska
Lublin - BiałystokLublin - Bia­ły­stok
Lublin - ParczewLublin - Par­czew
Biała Podlaska - TucznaBiała Pod­la­ska - Tuczna
    Tuczna - Biała PodlaskaTuczna - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SerpeliceBiała Pod­la­ska - Ser­pe­lice
    Serpelice - Biała PodlaskaSer­pe­lice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KonstantynówBiała Pod­la­ska - Kon­stan­ty­nów
    Konstantynów - Biała PodlaskaKon­stan­ty­nów - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Janów PodlaskiBiała Pod­la­ska - Janów Pod­la­ski
    Janów Podlaski - Biała PodlaskaJanów Pod­la­ski - Biała Pod­la­ska