PolskiBus.com otworzył nowy kalendarz – do 31 marca 2017 r.

Wczo­raj­szego dnia PolskiBus.com roz­po­czął dys­try­bu­cję bile­tów na kolejny okres sprze­da­żowy – do dnia 31 marca 2017 r. Ist­nieje zatem moż­li­wość zakupu na okres całej kalen­da­rzo­wej zimy, a nawet na począ­tek wio­sny. Pasa­że­ro­wie zwią­zani z Biała Pod­la­ską mogą, rzecz jasna, zaku­pić bilety na kursy na tra­sie Biała Pod­la­ska – War­szawa oraz War­szawa – Biała Pod­la­ska.

garden_service_warszawa

Ceny bile­tów roz­po­czy­nają się od 2 zł (1 zł za bilet + 1 zł za rezer­wa­cję). Nowym kalen­da­rzem nie jest jesz­cze objęty okres Świąt Wiel­ka­noc­nych, ponie­waż te przy­pa­dają w kolej­nym roku na dni 16 i 17 kwiet­nia 2017 r. „Bial­ską” trasę w dal­szym ciągu obsłu­guje prze­woź­nik Gar­den Service, który będzie kon­ty­nu­ował współ­pracę z Pol­skim­Bu­sem.

PKS w Radzyniu Podlaskim zawiesił połączenia z Olsztynem

Od dnia 3 listo­pada 2016 r. Przed­się­bior­stwo Komu­ni­ka­cji Samo­cho­do­wej w Radzy­niu Pod­la­skim zawie­siło połą­cze­nia mię­dzy Lubli­nem a Olsz­ty­nem. Powo­dem tej decy­zji jest niska fre­kwen­cja pod­czas kur­sów.

pks-radzyn-podlaski

Co prawda ofi­cjalny komu­ni­kat sta­nowi o zawie­sze­niu kur­sów, nie da się ukryć, że pod­jęty krok jest ich fak­tyczną likwi­da­cję. Sam fakt, że radzyń­ski PKS tak długo utrzy­my­wał kursy, był pew­nym zasko­cze­niem. Cie­ka­wostką jest, że połą­cze­nia były reali­zo­wane wspól­nie z PKS Olsz­tyn. W chwili obec­nej kursy te reali­zuje samo­dziel­nie PKS Olsz­tyn. Kurs z Lublina do Olsz­tyna odbywa się o godz. 8.15, zaś z Olsz­tyna w kie­runku Lublina o godz. 7.00.

OKbus od dnia 1 listopada 2016 r. rezygnuje z połączeń na trasie Biała Podlaska – Warszawa

Od dziś, tj. od dnia 1 listo­pada 2016 r., z połą­czeń na tra­sach Biała Pod­la­ska – War­szawa oraz War­szawa – Biała Pod­la­ska cał­ko­wi­cie rezy­gnuje OKbus. Prze­woź­nik scho­dzi z trasy po zale­d­wie kilku mie­sią­cach pro­wa­dze­nia prze­wo­zów na niej. Jak nie­trudno się domy­ślić, przy­czyną tego stanu rze­czy jest sto­sun­kowo niska liczba pasa­że­rów, która nie zaspo­ko­iła ocze­ki­wań kie­row­nic­twa.

okbus-biala-podlaska-warszawa

Nie jest tajem­nicą, że w week­endy auto­busy z Bia­łej Pod­la­skiej do War­szawy i w kie­runku odwrot­nym prze­ży­wają nie­mal oblę­że­nie, przy­no­sząc prze­woź­ni­kom znaczne dochody. W tygo­dniu nato­miast czę­sto­kroć prze­wożą w znacz­nej mie­rze po pro­stu „powie­trze”, co tyczy się nie tylko OKbusa. Jak trudny jest bial­ski rynek prze­ko­nał już się Pol­ski­Bus, który samo­dziel­nie nie pro­wa­dzi już prze­wo­zów na tej tra­sie, a powie­rzył je prze­woź­ni­kowi współ­pra­cu­ją­cemu – Gar­den Service.