PKS Łuków uruchomił kurs do Białej Podlaskiej

Od dnia 4 stycz­nia 2016 r. PKS w Łuko­wie uru­cho­mił połą­cze­nie z Białą Pod­la­ską. Kursy w obu kie­run­kach odby­wają się od ponie­działku do piątku w dni robo­cze. Nie­stety ist­nieje jedna drobna nie­do­god­ność dla pasa­że­rów.

pks-lukow-biala-podlaska

Dojazd z Łukowa do Bia­łej Pod­la­skiej oraz z Bia­łej Pod­la­skiej do Łukowa staje się moż­liwy, ale nie­zbędna jest prze­siadka. Odjazd z dworca w Łuko­wie nastę­puje o godz. 06:20, zaś prze­siadka w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim o godz. 07:10. Kurs powrotny z Bia­łej Pod­la­skiej jest o godz. 13:25 (odjazd z ul. Żerom­skiego), zaś prze­siadka w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim o godz. 14.25. Czytaj dalej

Garden Service od 18 grudnia zaczyna jeździć do Białegostoku

Już od dnia jutrzej­szego, tj. 18 grud­nia 2015 r., naj­więk­szy prze­woź­nik na Połu­dnio­wym Pod­la­siu – Gar­den Service – roz­po­czyna regu­larne kur­so­wa­nie na tra­sie z Bia­łej Pod­la­skiej do Bia­łe­go­stoku i z Bia­łe­go­stoku do Bia­łej Pod­la­skiej. Codzienne reali­zo­wane będą po 4 połą­cze­nia w każdą stronę. To bar­dzo dobra wia­do­mość dla miesz­kań­ców Bia­łej Pod­la­skiej i oko­lic.

Garden Service

Trasę z Bia­łej Pod­la­skiej do Bia­łe­go­stoku i w kie­runku powrot­nym auto­busy Gar­den Service zgod­nie z roz­kła­dem mają poko­ny­wać w 2 godziny i 50 minut. Auto­busy po dro­dze będą zatrzy­my­wały się m.in. w Jano­wie Pod­la­skim, Kon­stan­ty­no­wie, Sar­na­kach, Sie­mia­ty­czach i Biel­sku Pod­la­skim. Połą­cze­nia w istotny spo­sób uła­twią podróż do sto­licy woje­wódz­twa pod­la­skiego. Czytaj dalej

Garden Service zmienił miejsce odjazdu do Warszawy

Od dnia 1 listo­pada 2015 r. nastą­piła zmiana miej­sca odjaz­dów z Bia­łej Pod­la­skiej do War­szawy prze­woź­nika Gar­den Service. Dotych­czas odjazd na tej tra­sie nastę­po­wał z placu w pobliżu Komendy Miej­skiej Poli­cji w Bia­łej Pod­la­skiej. W tej chwili odbywa się z Dworca Cen­trum, a więc z daw­nego dworca PKS Biała Pod­la­ska.

Garden Service zmienił miejsce odjazdu do Warszawy

Odjazd nastę­puje ze sta­no­wi­ska nr 9. Tym samym ozna­cza to, że w tej chwili wszyst­kie kursy Gar­den Service w Bia­łej Pod­la­skiej mają swój począ­tek na Dworcu Cen­trum. Z Dworca Cen­trum reali­zo­wane są rów­nież wszyst­kie połą­cze­nia ist­nie­ją­cych Przed­się­biorstw Komu­ni­ka­cji Samo­cho­do­wej (m.in. PKS Mię­dzy­rzec Pod­la­ski i PKS Łosice).