PolskiBus zawiezie bialczan do Warszawy

Od 1 paź­dzier­nika Pol­ski­Bus uru­cha­mia nowe połą­cze­nia do War­szawy z mniej­szych miast Pol­ski. Jedną z miej­sco­wo­ści, które zyskają połą­cze­nia ze sto­licą jest Biała Pod­la­ska. Już teraz można rezer­wo­wać bilety w inter­ne­to­wym sys­te­mie prze­woź­nika.

polskibus

Pol­ski­Bus sły­nie z atrak­cyj­nych cen prze­jaz­dów. Ceny zaczy­nają się od 1 zł za bilet + 1 zł opłaty rezer­wa­cyj­nej. Ozna­cza to moż­li­wość prze­miesz­cze­nia się na tra­sie z Bia­łej Pod­la­skiej do War­szawy liczą­cej ok. 160 kilo­me­trów nawet za cenę 2 zło­tych, w dodatku w dużym kom­for­to­wym auto­bu­sie. Czytaj dalej

Trwa remont torów w Białej Podlaskiej

Trwają prace nad remon­tem torów kole­jo­wych w Bia­łej Pod­la­skiej. PKP Pol­skie Linie Kole­jowe S.A. wyko­nuje je celem pod­nie­sie­nia pręd­ko­ści prze­jeż­dża­ją­cych pocią­gów. W chwili obec­nej pociągi na tym odcinku jadą z pręd­ko­ścią ok. 40 km/h.

biala-podlaska-kolej

Po moder­ni­za­cji moż­liwe będzie poru­sza­nie się pocią­gów z pręd­ko­ścią ok. 80 km/h. Prace zakoń­czyć mają się do 20 wrze­śnia.

Pociąg Warszawa-Mińsk zostaje w rozkładzie

Nie doj­dzie do likwi­da­cji połą­cze­nia kole­jo­wego Warszawa-Mińsk-Warszawa, bynaj­mniej w naj­bliż­szym cza­sie. Czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia została nie­stety zna­cząco ogra­ni­czona. Pociąg z War­szawy do Miń­ska przez Biała Pod­la­ską i Tere­spol kur­suje jedy­nie piątki i w nie­dziele, zaś z Miń­ska do War­szawy w czwartki i soboty.

pkp-biala-podlaska

Roz­kład będzie obo­wią­zy­wał do 12 grud­nia 2015 r. Należy jed­nak zda­wać sobie sprawę z tego, iż w obli­czu zja­wi­ska mar­gi­na­li­za­cji kolei na Połu­dnio­wym Pod­la­siu można oba­wiać się o przy­szłość nie­ren­tow­nego połą­cze­nia.