Od 11 czerwca 2017 r. pociągiem do Warszawy z Parczewa i Lubartowa

W związku ze zbli­ża­ją­cym się remon­tem linii kole­jo­wej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin od dnia 11 czerwca 2017 r. wpro­wa­dzona zosta­nie nowa orga­ni­za­cja ruchu kole­jo­wego. W prak­tyce ozna­cza ona sporą zmianę i szansę na bez­po­średni dojazd pocią­giem do War­szawy z miast poło­żo­nych w woje­wódz­twie lubel­skim, takich jak Par­czew, i Lubar­tów.

kolej-biala-podlaska

Moż­li­wość taka zaist­nieje dzięki odby­wa­ją­cemu się w chwili obec­nej remon­towi linii Par­czew – Łuków. Linia Par­czew – Lublin przez Lubar­tów została z kolei zmo­der­ni­zo­wana w ostat­nich latach. Tym samym od 11 czerwca 2017 r. pociągi z Lublina w kie­runku War­szawy będą prze­jeż­dżały wła­śnie przez powyż­sze mia­sta. Na obecną chwilę nie jest pla­no­wa­nie utrzy­ma­nie takiej orga­ni­za­cji po zakoń­cze­niu remontu.

Syndyk ogłasza sprzedaż pojazdów upadłego PKS Włodawa

Syn­dyk PKS Wło­dawa w upa­dło­ści likwi­da­cyj­nej wydał ogło­sze­nie o sprze­daży majątku upa­dłej spółki w postaci pojaz­dów. Oferty można skła­dać do dnia 27 stycz­nia 2017 r. Ana­liza listy pojaz­dów wysta­wio­nych na sprze­daż jed­no­znacz­nie poka­zuje, że tabor PKS-u nie pre­zen­to­wał się zbyt oka­zale. Poza dwoma mer­ce­de­sami sprin­ter z 2010 r. wszyst­kie pojazdy pocho­dzą z XX wieku, a ich war­tość osza­co­wa­nia nie jest, deli­kat­nie mówiąc, kwotą zapo­rową.

pks-włodawa

Naj­star­szy z pojaz­dów pocho­dzi z rocz­nika 1980! Wiele z tych auto­bu­sów pamięta jesz­cze czasy Pol­skiej Rze­czy­po­spo­li­tej Ludo­wej. Przy­po­mnijmy, że upa­dłość PKS Wło­dawa została ogło­szona w dniu 19 kwiet­nia 2016 r. Z dniem 30 wrze­śnia 2016 r. prze­woź­nik zaprze­stał dzia­łal­no­ści prze­wo­zo­wej. Pełna lista pojaz­dów wysta­wio­nych na sprze­daż w roz­wi­nię­ciu.

Czytaj dalej

PolskiBus.com otworzył nowy kalendarz – do 31 marca 2017 r.

Wczo­raj­szego dnia PolskiBus.com roz­po­czął dys­try­bu­cję bile­tów na kolejny okres sprze­da­żowy – do dnia 31 marca 2017 r. Ist­nieje zatem moż­li­wość zakupu na okres całej kalen­da­rzo­wej zimy, a nawet na począ­tek wio­sny. Pasa­że­ro­wie zwią­zani z Biała Pod­la­ską mogą, rzecz jasna, zaku­pić bilety na kursy na tra­sie Biała Pod­la­ska – War­szawa oraz War­szawa – Biała Pod­la­ska.

garden_service_warszawa

Ceny bile­tów roz­po­czy­nają się od 2 zł (1 zł za bilet + 1 zł za rezer­wa­cję). Nowym kalen­da­rzem nie jest jesz­cze objęty okres Świąt Wiel­ka­noc­nych, ponie­waż te przy­pa­dają w kolej­nym roku na dni 16 i 17 kwiet­nia 2017 r. „Bial­ską” trasę w dal­szym ciągu obsłu­guje prze­woź­nik Gar­den Service, który będzie kon­ty­nu­ował współ­pracę z Pol­skim­Bu­sem.