Garden Service wprowadził ekspresowe połączenia do Lublina

Gar­den Service zwięk­szył ilość połą­czeń na tra­sie Biała Podlaska-Lublin oraz Lublin-Biała Pod­la­ska. Co jed­nak naj­istot­niej­sze, nowe kursy są połą­cze­niami eks­pre­so­wymi. Na tra­sie nie ma żad­nych przy­stan­ków pośred­nich, a według prze­woź­nika podróż trwać ma 2 godziny.

Dworzec Garden Service

Nowe połą­cze­nia z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina są reali­zo­wane o godzi­nach: 8:40, 13:40 i 16:10. Z kolei na tra­sie z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej pasa­że­ro­wie mogą korzy­stać z szyb­kich połą­czeń w godzi­nach: 10:05, 18:00 i 20:15. Wszyst­kie wyżej wymie­nione kursy odby­wają się 7 dni w tygo­dniu. Czytaj dalej

Mieszkańcy gminy Ulan-Majorat apelują o utrzymanie kursu

Miesz­kańcy gminy Ulan-Majorat znaj­du­ją­cej się w powie­cie radzyń­skim zwró­cili się z pety­cją do władz PKS-u Radzyń Pod­la­ski, w któ­rej ape­lują o utrzy­ma­nie popo­łu­dnio­wych kur­sów pomię­dzy Łuko­wem a Radzy­niem Pod­la­skim przez Ulan-Majorat.

pks-radzyn-podlaski

Pety­cja jest kon­se­kwen­cją nie­daw­nych zapo­wie­dzi likwi­da­cji kur­sów kursu o godz. 15:20 z Radzy­nia Pod­la­skiego do Łukowa i kursu godz. 16:20 z Łukowa do Radzy­nia. Miesz­kańcy gminy pod­no­szą, że reali­za­cja pla­nów dopro­wa­dzi do utraty nie­zwy­kle potrzeb­nych połą­czeń z mia­stami Łuków i Radzyń Pod­la­ski. Czytaj dalej

PKS Łuków uruchomił kurs do Białej Podlaskiej

Od dnia 4 stycz­nia 2016 r. PKS w Łuko­wie uru­cho­mił połą­cze­nie z Białą Pod­la­ską. Kursy w obu kie­run­kach odby­wają się od ponie­działku do piątku w dni robo­cze. Nie­stety ist­nieje jedna drobna nie­do­god­ność dla pasa­że­rów.

pks-lukow-biala-podlaska

Dojazd z Łukowa do Bia­łej Pod­la­skiej oraz z Bia­łej Pod­la­skiej do Łukowa staje się moż­liwy, ale nie­zbędna jest prze­siadka. Odjazd z dworca w Łuko­wie nastę­puje o godz. 06:20, zaś prze­siadka w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim o godz. 07:10. Kurs powrotny z Bia­łej Pod­la­skiej jest o godz. 13:25 (odjazd z ul. Żerom­skiego), zaś prze­siadka w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim o godz. 14.25. Czytaj dalej