Powiat bialski przejmie PKS Międzyrzec Podlaski?

Minęło 5 lat od ogło­sze­nia upa­dło­ści PKS Biała Pod­la­ska. Casus bial­skiego PKS jest wszyst­kim powszech­nie znany, w związku z czym nie ulega wąt­pli­wo­ści, że aby zapo­biec takim sytu­acjom w przy­szło­ści, nie­zbędne jest zde­cy­do­wa­nie dzia­ła­nie władz samo­rzą­do­wych. Nie jest tajem­nicą, że pro­blemy finan­sowe nie omi­jają obec­nie PKS Mię­dzy­rzec Pod­la­ski.

PKS w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim jak to PKS, przy­nosi straty. W chwili obec­nej sta­nowi wła­sność woje­wódz­twa lubel­skiego. Tym­cza­sem powiat bial­ski pod­jął już roz­mowy doty­czące prze­ka­za­nia mu przed­się­bior­stwa. Wią­żące decy­zje jesz­cze nie zapa­dły. Jedno jest jed­nak pewne – powiat bial­ski z pew­no­ścią byłby bar­dziej skłonny do tego, by finan­so­wać w nie­zbęd­nym zakre­sie PKS, ani­żeli woje­wódz­two lubel­skie.

Czytaj dalej

Garden Service realizuje połączenia PolskiBus.com

A jed­nak, stało się, auto­busy prze­woź­nika PolskiBus.com już nie kur­sują na tra­sach Biała Podlaska-Warszawa i Warszawa-Biała Pod­la­ska przez Sie­dlce. Nie ozna­cza to jed­nak, że prze­woź­nik cał­ko­wi­cie ustę­puje pola na tej tra­sie. Połą­cze­nia są bowiem reali­zo­wane, lecz auto­bu­sami nale­żą­cymi do Gar­den Service.

Garden Service

Tym samym bilety na kursy w dal­szym ciągu są sprze­da­wane za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej PolskiBus.com. Co wię­cej, PolskiBus.com zapo­wiada, że w ramach współ­pracy prze­woź­ni­ków wkrótce na podob­nych zasa­dach będą funk­cjo­no­wać połą­cze­nia mię­dzy Białą Pod­la­ską a innymi mia­stami.

Czytaj dalej

PolskiBus udostępnił pulę biletów na trasie Biała-Warszawa

PolskiBus.com udo­stęp­nił kolejną pulę bile­tów na tra­sach Biała Podlaska-Warszawa i Warszawa-Biała Pod­la­ska. W chwili obec­nej możemy doko­nać zakupu bile­tów na okres aż do 30 wrze­śnia 2016 r.

polskibus

Naj­tań­sze bilety tak jak zwy­kle, możemy zdo­być już za 2 zł (1 zł za prze­jazd + 1 zł za rezer­wa­cję). Co cie­kawe, wyjąt­kowo długo było dane cze­kać oso­bom korzy­sta­ją­cym z kur­sów na tej tra­sie na nową pulę bile­tów.

Czytaj dalej