Garden Service zmienił miejsce odjazdu do Warszawy

Od dnia 1 listo­pada 2015 r. nastą­piła zmiana miej­sca odjaz­dów z Bia­łej Pod­la­skiej do War­szawy prze­woź­nika Gar­den Service. Dotych­czas odjazd na tej tra­sie nastę­po­wał z placu w pobliżu Komendy Miej­skiej Poli­cji w Bia­łej Pod­la­skiej. W tej chwili odbywa się z Dworca Cen­trum, a więc z daw­nego dworca PKS Biała Pod­la­ska.

Garden Service zmienił miejsce odjazdu do Warszawy

Odjazd nastę­puje ze sta­no­wi­ska nr 9. Tym samym ozna­cza to, że w tej chwili wszyst­kie kursy Gar­den Service w Bia­łej Pod­la­skiej mają swój począ­tek na Dworcu Cen­trum. Z Dworca Cen­trum reali­zo­wane są rów­nież wszyst­kie połą­cze­nia ist­nie­ją­cych Przed­się­biorstw Komu­ni­ka­cji Samo­cho­do­wej (m.in. PKS Mię­dzy­rzec Pod­la­ski i PKS Łosice).

PolskiBus zawiezie bialczan do Warszawy

Od 1 paź­dzier­nika Pol­ski­Bus uru­cha­mia nowe połą­cze­nia do War­szawy z mniej­szych miast Pol­ski. Jedną z miej­sco­wo­ści, które zyskają połą­cze­nia ze sto­licą jest Biała Pod­la­ska. Już teraz można rezer­wo­wać bilety w inter­ne­to­wym sys­te­mie prze­woź­nika.

polskibus

Pol­ski­Bus sły­nie z atrak­cyj­nych cen prze­jaz­dów. Ceny zaczy­nają się od 1 zł za bilet + 1 zł opłaty rezer­wa­cyj­nej. Ozna­cza to moż­li­wość prze­miesz­cze­nia się na tra­sie z Bia­łej Pod­la­skiej do War­szawy liczą­cej ok. 160 kilo­me­trów nawet za cenę 2 zło­tych, w dodatku w dużym kom­for­to­wym auto­bu­sie. Czytaj dalej

Trwa remont torów w Białej Podlaskiej

Trwają prace nad remon­tem torów kole­jo­wych w Bia­łej Pod­la­skiej. PKP Pol­skie Linie Kole­jowe S.A. wyko­nuje je celem pod­nie­sie­nia pręd­ko­ści prze­jeż­dża­ją­cych pocią­gów. W chwili obec­nej pociągi na tym odcinku jadą z pręd­ko­ścią ok. 40 km/h.

biala-podlaska-kolej

Po moder­ni­za­cji moż­liwe będzie poru­sza­nie się pocią­gów z pręd­ko­ścią ok. 80 km/h. Prace zakoń­czyć mają się do 20 wrze­śnia.