PKS Podlasie zastąpi PKS Międzyrzec Podlaski?

Od ubie­głego roku wyraźne zain­te­re­so­wa­nie prze­ję­ciem PKS w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim prze­ja­wia powiat bial­ski. Orę­dow­ni­kiem takiego pomy­słu jest w znacz­nej mie­rze sam sta­ro­sta bial­ski Mariusz Fili­piuk. W chwili obec­nej całość udzia­łów mię­dzy­rzec­kiego PKS posiada woje­wódz­two lubel­skie. Nie jest jed­nak tajem­nicą, że PKS przy­nosi cią­głe straty, a szanse na osią­gnię­cie poziomu ren­tow­no­ści są bli­skie zeru. Prze­ję­cie przez powiat bial­ski sta­nowi szansę na dal­sze ist­nie­nie prze­woź­nika.

pks podlasie

Co cie­kawe, mię­dzy­rzecki PKS, o ile rze­czy­wi­ście znaj­dzie się w rękach powiatu bial­skiego, ma funk­cjo­no­wać pod nazwą „PKS Pod­la­sie”. Wła­dze powiatu chcą wzo­ro­wać się na PKS w Łuko­wie, który obec­nie pozo­staje w rękach samo­rządu lokal­nego, a dokład­niej powiatu łukow­skiego. PKS w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim zatrud­nia ponad 50 osób i posiada ok. 30 pojaz­dów w swoim tabo­rze. Pla­nem wło­da­rzy powiatu bial­skiego jest prze­ję­cie PKS-u do końca czerwca 2017 r. i unik­nię­cie losu podzie­lo­nego choćby przez PKS Biała Pod­la­ska czy PKS Wło­dawa, który zostały posta­wione w stan upa­dło­ści obej­mu­ją­cej sprze­daż majątku.

Od 11 czerwca 2017 r. pociągiem do Warszawy z Parczewa i Lubartowa

W związku ze zbli­ża­ją­cym się remon­tem linii kole­jo­wej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin od dnia 11 czerwca 2017 r. wpro­wa­dzona zosta­nie nowa orga­ni­za­cja ruchu kole­jo­wego. W prak­tyce ozna­cza ona sporą zmianę i szansę na bez­po­średni dojazd pocią­giem do War­szawy z miast poło­żo­nych w woje­wódz­twie lubel­skim, takich jak Par­czew, i Lubar­tów.

kolej-biala-podlaska

Moż­li­wość taka zaist­nieje dzięki odby­wa­ją­cemu się w chwili obec­nej remon­towi linii Par­czew – Łuków. Linia Par­czew – Lublin przez Lubar­tów została z kolei zmo­der­ni­zo­wana w ostat­nich latach. Tym samym od 11 czerwca 2017 r. pociągi z Lublina w kie­runku War­szawy będą prze­jeż­dżały wła­śnie przez powyż­sze mia­sta. Na obecną chwilę nie jest pla­no­wa­nie utrzy­ma­nie takiej orga­ni­za­cji po zakoń­cze­niu remontu.

Syndyk ogłasza sprzedaż pojazdów upadłego PKS Włodawa

Syn­dyk PKS Wło­dawa w upa­dło­ści likwi­da­cyj­nej wydał ogło­sze­nie o sprze­daży majątku upa­dłej spółki w postaci pojaz­dów. Oferty można skła­dać do dnia 27 stycz­nia 2017 r. Ana­liza listy pojaz­dów wysta­wio­nych na sprze­daż jed­no­znacz­nie poka­zuje, że tabor PKS-u nie pre­zen­to­wał się zbyt oka­zale. Poza dwoma mer­ce­de­sami sprin­ter z 2010 r. wszyst­kie pojazdy pocho­dzą z XX wieku, a ich war­tość osza­co­wa­nia nie jest, deli­kat­nie mówiąc, kwotą zapo­rową.

pks-włodawa

Naj­star­szy z pojaz­dów pocho­dzi z rocz­nika 1980! Wiele z tych auto­bu­sów pamięta jesz­cze czasy Pol­skiej Rze­czy­po­spo­li­tej Ludo­wej. Przy­po­mnijmy, że upa­dłość PKS Wło­dawa została ogło­szona w dniu 19 kwiet­nia 2016 r. Z dniem 30 wrze­śnia 2016 r. prze­woź­nik zaprze­stał dzia­łal­no­ści prze­wo­zo­wej. Pełna lista pojaz­dów wysta­wio­nych na sprze­daż w roz­wi­nię­ciu.

Czytaj dalej