Niedoszły pasażer Garden Service został okłamany

Por­tal BIALA24 donosi o nie­zbyt kom­for­to­wej sytu­acji, jaka spo­tkała w pią­tek 24 paź­dzier­nika pewną osobę chcącą sko­rzy­stać z usług prze­woź­nika Gar­den Service. Pasa­żer ten chciał doje­chać z Miń­ska Mazo­wiec­kiego do Bia­łej Pod­la­skiej. Tele­fo­nicz­nie doko­nał rezer­wa­cji miej­sca. Rezer­wa­cja została przy­jęta.

Garden Service

Jak się jed­nak oka­zało, kie­rowca auto­busu nie zatrzy­mał na przy­stanku, na któ­rym ocze­ki­wał pasa­żer. Odbyło się to wbrew zapew­nie­niom pra­cow­nika prze­woź­nika. Pro­blem tkwił w tym, że na tym tra­sie kursu nie ma prze­wi­dzia­nego przy­stanku, na któ­rym ocze­ki­wała wspo­mniana osoba. Zatem kie­rowca, nie zatrzy­mu­jąc się, postą­pił słusz­nie. Co by się stało, gdyby się zatrzy­mał?

Czytaj dalej

Miażdżące wyniki kontroli NIK w Lubelskich Dworcach i LLA

Uka­zały się wystą­pie­nia pokon­trolne Naj­wyż­szej Izby Kon­troli Dele­ga­tury w Lubli­nie. Prze­pro­wa­dzona kon­trola doty­czyła funk­cjo­no­wa­nia spółek trans­portu publicz­nego sta­no­wią­cych wła­sność Woje­wódz­twa Lubel­skiego oraz spra­wo­wa­nia nad­zoru wła­ści­ciel­skiego nad tymi spół­kami przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Lubel­skiego. Urzęd­nicy z NIK nie pozo­sta­wili suchej nitki na kon­tro­lo­wa­nych pod­mio­tach.

Miażdżące wyniki kontroli NIK w Lubelskich Dworcach i LLA

W latach 2010-2014 zaan­ga­żo­wano w dzia­łal­ność spółek środki finan­sowe w kwo­cie ponad 43 milio­nów zło­tych, z czego bli­sko 20 milio­nów pocho­dziło z budżetu woje­wódz­twa, a reszta ze sprze­daży nie­ru­cho­mo­ści. W żaden spo­sób nie popra­wiło to jed­nak fatal­nej sytu­acji spółek.

Czytaj dalej

Radio Lublin o problemach komunikacyjnych w pow. bialskim

Nie­długo miną dokład­nie 3 lata od trwa­łego zaprze­sta­nia wyko­ny­wa­nia kur­sów przez PKS Biała Pod­la­ska. Oczy­wi­ste było, że bez­po­śred­nim skut­kiem upadku prze­woź­nika będą utrud­nie­nia komu­ni­ka­cyjne dla miesz­kań­ców wielu mniej­szych miej­sco­wo­ści. Tym razem o pro­ble­mach tego rodzaju w powie­cie bial­skim donosi Radio Lublin.

Radio Lublin o problemach komunikacyjnych w pow. bialskim

Mate­riał przy­go­to­wany przez Radio Lublin można nazwać „odgrze­wa­nym kotle­tem”, gdyż w kwe­stii tej nie­wiele się zmie­nia – każdy dostrzega pro­blem, a zara­zem brak więk­szych szans na jego roz­wią­za­nie. Pry­watni prze­woź­nicy są zain­te­re­so­wani zyskiem, a nie dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tywną. Z kolei samo­rządy nie mają pie­nię­dzy na dota­cje w celu umoż­li­wie­nia dojazdu sto­sun­kowo nie­wiel­kiej licz­bie pasa­że­rów.

Radio Lublin – rela­cja