Warszawa – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)

Odwróć kie­ru­nek

Kursy na tra­sie War­szawa – Biała Pod­la­ska przez Mię­dzy­rzec Pod­la­ski:

1. Odjazd z War­szawy – Plac Defi­lad 1 (Pałac Kul­tury i Nauki)
Prze­woź­nik Gar­den Service

08:05 L 1-7
09:15 *L 1-7
10:30 L 1-7
12:00 L 1-7
12:40 *L 1-7
14:30 L 1-7
16:35 L 1-7
17:15 *L 1-7
17:45 L 1-7
18:35 L 1-7
19:45 L 57
20:30 *L 1-7
21:35 L 57
22:30 L 1-7

Legenda:
* – kurs reali­zo­wany we współ­pracy pomię­dzy Gar­den Service a PolskiBus.com, kur­suje przez Sie­dlce
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
1-7 – kur­suje cały tydzień
57 – kur­suje w piątki i w nie­dziele

2. Odjazd z War­szawy – ul. Lubel­ska 20/20a, pry­watny par­king, tył Dworca Wschod­niego PKP
Prze­woź­nik Trans-Mar

10:20 L 1-7//
15:20 L 1-7//
16:50 Lm 57//
19:15 Lm 1-7//
21:15 Lm 57//

Legenda:
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
m – nie kur­suje 24 grud­nia i 31 grud­nia
1-7 – kur­suje cały tydzień
57 – kur­suje w piątki i w nie­dziele
// – kurs rela­cji War­szawa – Mię­dzy­rzec Pod­la­ski – Biała Pod­la­ska – Wło­dawa

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 19 czerwca 2017 r.

25 odpowiedzi na „Warszawa – Biała Podlaska (przez Międzyrzec Podlaski)” - Dodaj komentarz

  • Adam pisze:

   To zależy od prze­woź­nika, ale można to naj­czę­ściej robić na dość krótki czas przed kur­sem.

  • omar pisze:

   co ty piep­szysz jakie 30 zło­tych, okbus ma ze 2 razy taniej, w pol­skim­bu­sie też jest duża pula bile­tow tań­sza

  • Ania pisze:

   Po pierw­sze, nie tym tonem! Po dru­gie, spraw­dza­lam bilety tego dnia, co napi­sa­lam post powy­zej i takie wla­snie byly ceny. Sama sie tym zbul­wer­so­wa­lam, myslac, ze znow pod­nie­sli koszta i dla­tego zwro­ci­lam sie tutaj ze swoim zapy­ta­niem. Jesli nie mozesz udzie­lic mi odpo­wie­dzi, to lepiej wcale sie odzy­waj.

 • Asia pisze:

  Witam,
  Mam rozu­mieć, że połą­cze­nie War­szawa – Biała Pod­la­ska będzie przy­jeż­dżać przez miej­sco­wość Koma­rówka Pod­la­ska? Jak długo trwa podróż do tego miej­sca z War­szawy? Ile wcze­śniej nalezy rezer­wo­wać miej­sce w busie?

 • J pisze:

  Witam,
  inte­re­suje mnie podroż w dzień powsze­dni (odjazd mię­dzy 10-11.30) z War­szawy do Bia­łej, a potem do Ros­so­sza. Czy ktoś z Pań­stwa może napi­sać jak naj­le­piej zapla­no­wać podróż, o któ­rej wyje­chać z War­szawy (z jakim przewoźnikiem/ulica), gdzie wysiąść w Bia­łej, żeby prze­siąść się na bus (jaka firma/ulica) do Ros­so­sza i nie cze­kać na niego zbyt długo. Z góry dzię­kuję za infor­ma­cje. Czy bilety kupuje się w auto­bu­sie czy przez stronę inter­ne­tową. J.

 • Renata pisze:

  WITAM ,inte­re­suje mnie czy jutro z Placu Defi­lad jest połą­cze­nie do Radzy­nia Pod­la­skiego lub Mię­dzy­rzeca Podl. od godz 3 rano ?

 • Tsuki pisze:

  Ile jedzie bus z pl. Defi­lad w War­sza­wie do Bia­łej Pod­la­skiej? I na jakich przy­stan­kach w Bia­łej Pod­la­skiej busy te się zatrzy­mują?

  • Adam pisze:

   Jedzie ponad 2,5 godziny. Zatrzy­muje się na War­szaw­skiej, Arty­le­ryj­skiej, Nowej i na koń­co­wym na Placu Woj­ska Pol­skiego.

  • Adam pisze:

   Przy­stanki Ola­trans to Plac Szem­beka 01/02, Rondo Wia­traczna 01/03, Metro Poli­tech­nika 09. Trans-Mar zaś zatrzy­muje się na Lubel­skiej 20/20a

 • Beata pisze:

  Witam,
  Chcia­łą­bym kupić 2 bilety na kurs z war­szawy do bia­łej pod­la­skiej w dniu 27.07.2013 o godz 12 i 2 bilety z bia­łej pod­la­skiej do war­szawy w dniu 28.07.2013 dowolna godzina

  Pro­sze mi powie­dziec czy sa jakies miej­sca i ile kosz­tuje bilet?

 • Agnieszka pisze:

  Witam ser­decz­nie w czwar­tek 20 grud­nia chcia­łam zamó­wić trans­port z war­szawy do Bia­łej pod­la­ski odjazd godzina 12 na 2 osoby.
  Pro­szę napi­sać czy jest moż­liwa rezer­wa­cja może jakis numer tele­fonu???

  • Adam pisze:

   Rezer­wa­cja miejsc u prze­woź­nika, o któ­rym Pani pisze (Gar­den Service) jest moż­liwa. Numer tele­fonu znaj­dzie Pani na stro­nie ‚Prze­woź­nicy’

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ROZKŁAD JAZDY 2017

Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Radzyń)
    Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Radzyń)
Biała Podlaska - Lublin (przez Parczew)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Par­czew)
    Lublin - Biała Podlaska (przez Parczew)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Par­czew)
Biała Podlaska - WarszawaBiała Pod­la­ska - War­szawa
    Warszawa - Biała PodlaskaWar­szawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - BiałystokBiała Pod­la­ska - Bia­ły­stok
    Białystok - Biała PodlaskaBia­ły­stok - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SiedlceBiała Pod­la­ska - Sie­dlce
    Siedlce - Biała PodlaskaSie­dlce - Biała Pod­la­ska
Szwagry Komunikacja Prywatna"Szwa­gry"
Biała Podlaska - Międzyrzec PodlaskiBiała Pod­la­ska - Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
Biała Podlaska - TerespolBiała Pod­la­ska - Tere­spol
    Terespol - Biała PodlaskaTere­spol - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WiszniceBiała Pod­la­ska - Wisz­nice
    Wisznice - Biała PodlaskaWisz­nice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WłodawaBiała Pod­la­ska - Wło­dawa
    Włodawa - Biała PodlaskaWło­dawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - ŁosiceBiała Pod­la­ska - Łosice
    Łosice - Biała PodlaskaŁosice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KodeńBiała Pod­la­ska - Kodeń
    Kodeń - Biała PodlaskaKodeń - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Leśna PodlaskaBiała Pod­la­ska - Leśna Pod­la­ska
    Leśna Podlaska - Biała PodlaskaLeśna Pod­la­ska - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Komarówka PodlaskaBiała Pod­la­ska - Koma­rówka Pod­la­ska
Lublin - BiałystokLublin - Bia­ły­stok
Lublin - ParczewLublin - Par­czew
Biała Podlaska - TucznaBiała Pod­la­ska - Tuczna
    Tuczna - Biała PodlaskaTuczna - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SerpeliceBiała Pod­la­ska - Ser­pe­lice
    Serpelice - Biała PodlaskaSer­pe­lice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KonstantynówBiała Pod­la­ska - Kon­stan­ty­nów
    Konstantynów - Biała PodlaskaKon­stan­ty­nów - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Janów PodlaskiBiała Pod­la­ska - Janów Pod­la­ski
    Janów Podlaski - Biała PodlaskaJanów Pod­la­ski - Biała Pod­la­ska