Terespol – Biała Podlaska

Odwróć kie­ru­nek

Gar­den Service – odjazd z Tere­spola (Dwo­rzec PKP)

 • Tere­spol – Biała Pod­la­ska przez Mała­sze­wi­cze, Wólka Dobryń­ska

05:55 L 1-7
06:30 LS 1-5
06:40 L 1-6
07:00 L 1-7
07:50 LS 1-5
08:30 L 1-7
09:20 LS 1-5
11:00 L 1-7
12:30 LS 1-5
13:20 L 1-7
14:30 LS 1-5
15:00 L 1-7
16:00 L 1-7
16:30 L 1-7
17:10 LS 1-5
17:55 L 1-7
20:10 L 1-7
21:00 L 1-7


 • Tere­spol – Biała Pod­la­ska przez Korosz­czyn, Dobryń Duży

06:45 LS 1-5
07:40 L 1-7
10:20 L 1-5
14:20 L 1-7
16:10 L 1-5
17:20 LS 1-5
18:30 L 1-7


 • Tere­spol – Biała Pod­la­ska przez Neple, Kijo­wiec

06:10 LS 1-5
09:10 L 1-7
13:45 L 1-6
16:20 L 67
19:00 LS 1-5

Legenda:
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
S – nie kur­suje w dni wolne od nauki
1-7 – kur­suje od ponie­działku do nie­dzieli
1-6 – kur­suje od ponie­działku do soboty
1-5 – kur­suje od ponie­działku do piątku
67 – kur­suje w soboty i nie­dziele

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 14 czerwca 2017 r.

 • zawiedziona pasażerka pisze:

  Panie Przy­bysz ! gdzie pan jest? – czy zapo­mniał pan co obie­cy­wał pasa­że­rom w 2011 roku? miało być tak świet­nie !!- wstyd że można tak funk­cjo­no­wać XXI wieku! i cią­gle narze­kać na brak ren­tow­no­ści!!

 • Marianna pisze:

  kła­mią jesz­cze gorzej jak za cza­sów PKSu – pocze­kal­nia obskurna ,zimna nawet w naj­gor­sze mrozy nie ogrze­wali – Na przy­szłą zimę musimy się zor­ga­ni­zo­wać i powsta­wiać KOKSOWNIKI!! i zapro­sić tele­wi­zję .Toa­lety nie ma !- posta­wili dwa TOY TOY a jak z baga­żem pasa­żer musi sobie radzić ?
  Totalne bagno!!

 • Marek pisze:

  Witam na tym roz­kla­dzie jest ze busy z tere­spola kur­suja jada przez neple i kijo­wiec o 13.45 od ponie­dzialku do soboty gowna prawda cze­ka­lem i nie bylo to jest wpro­wa­dza­nie ludzi w blad

 • Andrzej pisze:

  Ta strona jest nie­czy­telna dla czy­ta­ją­cego skąd na przy­kład mam wie­dzieć o któ­rej godzi­nie będzie w mojej miej­sco­wo­ści gar­den skoro są napi­sane tylko godziny któ­rych też nie znam zna­cze­nia bo nic mi nie mówią. Chciał bym się dowie­dzieć np. o któ­rej będzie gar­den w Zale­siu jadący do Bia­łej Pod­la­skiej i nawet tego z tego roz­kładu nie odczy­tam.
  Bym był wdzięczny gdyby zmie­niono ten roz­kład jazdy na bar­dziej czy­telny i dokładny.

  • zawiedziona pasażerka pisze:

   pan Przy­bysz nie­stety zapo­mniał co obie­cał pasa­że­rom – jest gorzej niż można było sobie wyobra­zić

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ROZKŁAD JAZDY 2017

Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Radzyń)
    Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Radzyń)
Biała Podlaska - Lublin (przez Parczew)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Par­czew)
    Lublin - Biała Podlaska (przez Parczew)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Par­czew)
Biała Podlaska - WarszawaBiała Pod­la­ska - War­szawa
    Warszawa - Biała PodlaskaWar­szawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - BiałystokBiała Pod­la­ska - Bia­ły­stok
    Białystok - Biała PodlaskaBia­ły­stok - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SiedlceBiała Pod­la­ska - Sie­dlce
    Siedlce - Biała PodlaskaSie­dlce - Biała Pod­la­ska
Szwagry Komunikacja Prywatna"Szwa­gry"
Biała Podlaska - Międzyrzec PodlaskiBiała Pod­la­ska - Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
Biała Podlaska - TerespolBiała Pod­la­ska - Tere­spol
    Terespol - Biała PodlaskaTere­spol - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WiszniceBiała Pod­la­ska - Wisz­nice
    Wisznice - Biała PodlaskaWisz­nice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WłodawaBiała Pod­la­ska - Wło­dawa
    Włodawa - Biała PodlaskaWło­dawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - ŁosiceBiała Pod­la­ska - Łosice
    Łosice - Biała PodlaskaŁosice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KodeńBiała Pod­la­ska - Kodeń
    Kodeń - Biała PodlaskaKodeń - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Leśna PodlaskaBiała Pod­la­ska - Leśna Pod­la­ska
    Leśna Podlaska - Biała PodlaskaLeśna Pod­la­ska - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Komarówka PodlaskaBiała Pod­la­ska - Koma­rówka Pod­la­ska
Lublin - BiałystokLublin - Bia­ły­stok
Lublin - ParczewLublin - Par­czew
Biała Podlaska - TucznaBiała Pod­la­ska - Tuczna
    Tuczna - Biała PodlaskaTuczna - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SerpeliceBiała Pod­la­ska - Ser­pe­lice
    Serpelice - Biała PodlaskaSer­pe­lice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KonstantynówBiała Pod­la­ska - Kon­stan­ty­nów
    Konstantynów - Biała PodlaskaKon­stan­ty­nów - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Janów PodlaskiBiała Pod­la­ska - Janów Pod­la­ski
    Janów Podlaski - Biała PodlaskaJanów Pod­la­ski - Biała Pod­la­ska