Lublin – Biała Podlaska (przez Radzyń Podlaski)

Odwróć kie­ru­nek

Kursy na tra­sie Lublin – Biała Pod­la­ska przez Lubar­tów, Kock, Radzyń Pod­la­ski, Mię­dzy­rzec Pod­la­ski.
Odjazd z Lublina, Dwo­rzec Auto­bu­sowy (Dwo­rzec Główny PKS) Al. Tysiąc­le­cia 6

05:40 U 1-7
06:15 L 1-6
06:30 LkAo 1-6
07:20 L 1-7
08:25 U 1-7
09:35 UA 1-6
09:55 Lko 1-7
10:20 Lk 1-7
10:40 UA 1-6
10:59 Dk 1-7
11:17 DkEA 1-6
11:35 DkA 1-6
11:50 Lkm 1-7
12:50 L 1-7
13:00 L 1-7
13:15 L 1-7
13:42 Lkm 1-7
14:25 S 1-7
14:45 L 1-6
14:55 Dk 1-7
15:10 UE 1-7
15:27 S 1-7
15:45 Lko 1-7
16:10 S 1-7
17:05 Dk 1-7
17:30 Dk 1-7
17:50 S 1-7
18:17 Dk 1-7
19:25 Dk 1-7
Legenda
L – nie kur­suje 25-26 grud­nia, 1 stycz­nia, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
U – nie kur­suje 25 grud­nia, 1 stycz­nia i pierw­szy dzień Wiel­ka­nocy
D – nie kur­suje 24-26 grud­nia, 31 grud­nia, 1 stycz­nia, w Wielką Sobotę, pierw­szy i drugi dzień Wiel­ka­nocy
S – nie kur­suje 25 grud­nia i w pierw­szy dzień Wiel­ka­nocy
A – nie kur­suje w nie­dziele i święta
E – nie kur­suje w okre­sie let­nich waka­cji szkol­nych
h – nie kur­suje 24 grud­nia
k – nie kur­suje 1 listo­pada
m – nie kur­suje 24 grud­nia i 31 grud­nia
o – nie kur­suje 24 grud­nia i w Wielką Sobotę
1-7 – kur­suje od ponie­działku do nie­dzieli
1-6 – kur­suje od ponie­działku do soboty
567 – kur­suje w piątki, soboty i nie­dziele

Prze­woź­nicy:
- BP Tour – 05:40, 08:25, 09:00, 09:35, 10:40, 14:25, 15:10, 15:27, 16:10, 17:50
- Gar­den Service – 13:00, 14:45
- Jerzy Kostrzewa – 06:30, 09:55, 10:20, 10:59, 11:17, 11:35, 11:50, 13:42, 14:55, 15:45, 17:05, 17:30, 18:17, 19:25
- Kazi­mierz Cha­bros – 06:15, 07:20, 12:50, 13:15

Odwróć kie­ru­nek

Ostat­nia aktu­ali­za­cja: 20 stycz­nia 2017 r.

175 odpowiedzi na „Lublin – Biała Podlaska (przez Radzyń Podlaski)” - Dodaj komentarz

 • ANNA pisze:

  Mam pyta­nie czy kurs 16,10 z bp tour z lublina do Bia­łej jest czy go nie ma? Na roz­kła­dzie go nie ma a poni­żej jest , prze­woź­nik ma kurs czy nie?

  • Adam pisze:

   Prze­woź­nik ofe­ruje moż­li­wość zakupu biletu inter­ne­to­wego na ten kurs, co ozna­cza­łoby, że jest.

  • Adam pisze:

   Kur­so­wał Gar­den Service. Nastą­piła zmiana w roz­kła­dzie tego prze­woź­nika i kursu już nie ma.

 • Karol pisze:

  17.02 o godzi­nie 19.58 oraz 20.15 miały wystar­to­wać dwa busy z Lbn do Bia­łej. Nie było ani jed­nego, choć na tabeli roz­kła­dów jest napi­sane że o tych godzi­nach odjeż­dżają. To są ostat­nie busy, i ludzie nie mają póź­niej innych opcji, żeby wró­cić do domu, choć tego potrze­bują, więc nie rób­cie ludzi w ch…

 • Valery pisze:

  Witam.
  Jestem z Bia­ło­rusi. Nie bar­dzo dobrze roz­ma­wiam po pol­sku.

  Chcę kupić rower V Lubli­nie i poje­chać do „Bia­łej Pod­la­ski” 17-go lutego.
  Pudło z rowe­rem ma roz­miar 145x75x22cm -+3cm. Zapa­ko­wany rower waży ok 12kg.

  Ile będzie to kosz­to­wać ?

  • Adam pisze:

   Wszyst­kie kursy są z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej. Z Dworca w Lubli­nie. Godziny odjaz­dów są wska­zane w tabelce.

 • PiotrG pisze:

  Witam.
  Dzi­siaj, w wigi­lię kie­rowca busa z Lublina do Bia­łej o 10:20 nie wyda­wał para­go­nów za bilety i był bez­czelny dla pasa­że­rów, a to nie sta­wał na przy­stan­kach, a to nie chciał pod­nieść tem­pe­ra­tury. Fru­strat i psy­chol.

 • Monika pisze:

  Witam. Bar­dzo pro­szę o odpo­wiedź. Z jakiej ulicy i z któ­rego sta­no­wi­ska odjeż­dzają busy o 19:25 oraz 19:58 ? Jest tutaj tyle tych busów, a ostat­nio gdy pode­szłam na sta­no­wi­sko bodajże 14 był powie­szony tylko jeden roz­klad z około 3 kur­sami . Ozna­cza to, że po pro­stu busy przy­jeż­dzają w poda­nych godzi­nach, tylko po pro­stu na tablicy przy sta­no­wi­sku nie ma o tym infor­ma­cji? Bar­dzo mi zależy na tej infor­ma­cji, ponie­waż nie jestem z Lublina i nie mam moż­li­wo­ści spraw­dzić .

  • Adam pisze:

   Odjazdy wszyst­kich auto­bu­sów są z Dworca Głów­nego (Al. Tysiąc­le­cia), do Bia­łej Pod­la­skiej jeż­dżą ze sta­no­wisk 14 i 15.

  • Adam pisze:

   Jak są dobre warunki na tra­sie, a kie­rowca lubi „poci­snąć”, to nawet po ok. 1 godzi­nie i 30 minu­tach może już być w Mię­dzy­rzecu Pod­la­skim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>