Jak utopić 50 milionów? Casus PKP i myjni pociągów towarowych w Małaszewiczach

Mała­sze­wi­cze to nie­wielka miej­sco­wość w gmi­nie Tere­spol, a co naj­waż­niej­sze, poło­żona w świet­nym stra­te­gicz­nie miej­scu. To tu prze­biega mię­dzy­na­ro­dowa trasa E30 oraz linia kole­jowa E20. Bli­sko jest do gra­nicy z Bia­ło­ru­sią (jest to zara­zem wschod­nia gra­nica Unii Euro­pej­skiej). W Mała­sze­wi­czach znaj­duje się duży port prze­ła­dun­kowy PKP, dzięki któ­remu zatrud­nie­nie zna­la­zło wiele osób miesz­ka­ją­cych na tre­nie Połu­dnio­wego Pod­la­sia.

Parę lat temu ukoń­czona została także inwe­sty­cja PKP Cargo S.A., a mia­no­wi­cie myj­nia pocią­gów towa­ro­wych. Koszt jej pro­duk­cji wyniósł 48 milio­nów zło­tych. Czas jed­nak poka­zał, że była to inwe­sty­cja nie­opła­calna, a wręcz głu­pia i bez­sen­sowna. Miały być tu myte składy pocią­gów, a fak­tycz­nie nie dzieje się nic. Myj­nia nie jest użyt­ko­wana!

Sam pro­ces budowy myjni roz­po­czął się jesz­cze w latach dzie­więć­dzie­sią­tych i prze­dłu­żał się w cza­sie. Tym­cza­sem ruch tran­zy­towy zna­cząco spadł. Mycie nie jest dziś docho­dowe, a co wię­cej, obiekt przy­nosi straty. Zara­bia za to gmina Tere­spol. Roczny poda­tek od nie­ru­cho­mo­ści wynosi około 1 miliona zło­tych. Cały teren zaj­muje około 4500 metrów kwa­dra­to­wych.

Spółka PKP Cargo od dawna szu­kała inwe­stora, który zago­spo­da­ro­wałby teren. Bez­sku­tecz­nie… Wła­śnie zapa­dła decy­zja o roz­biórce obiektu. Wydaje się, że jest to jedyne słuszne wyj­ście z para­dok­sal­nej sytu­acji. Cała sprawa jest tylko kolej­nym dowo­dem na tezę, że PKP jest zawsze o krok do tyłu za rze­czy­wi­sto­ścią.

Garden Service już jeździ do Lublina

Gar­den Service to naj­więk­sza firma prze­wo­zowa świad­cząca usługi z zakresu trans­portu zbio­ro­wego na tere­nie Połu­dnio­wego Pod­la­sia. Ma w swo­jej ofer­cie mię­dzy innymi połą­cze­nia do War­szawy, Tere­spola, Janowa Pod­la­skiego, Tucz­nej czy Wisz­nic. Gar­den nie jeź­dził jed­nak do Lublina, co mogło nieco dzi­wić, gdyż prze­wozy na tra­sie Biała Podlaska-Lublin-Biała Pod­la­ska od dawna są domeną prze­woź­ni­ków pry­wat­nych.

Sytu­acja ta ule­gła zmia­nie, bo oto Gar­den wcho­dzi na nową trasę. Jest to o tyle cie­kawe, ponie­waż prze­jął połą­cze­nia po PKS-ie Wschód (czy jak kto woli – po Lubel­skich Liniach Auto­bu­so­wych).

Wyjazd pojaz­dów Gar­den Service z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina ma miej­sce o godzi­nach 6:30 i 7:30, a z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej o 13:00 i 14:45.

http://bialskibus.com/rozklady/biala-podlaska-lublin-przez-radzyn-podlaski/
http://bialskibus.com/rozklady/biala-podlaska-lublin-przez-radzyn-podlaski/lublin-biala-podlaska-przez-radzyn-podlaski/

Nowy przewoźnik na trasie Biała-Międzyrzec

Od 2 wrze­śnia 2013 prze­wozy na tra­sie Biała Podlaska-Międzyrzec Pod­la­ski pro­wa­dzi Bus-tur. Jest to na razie tylko jedno połą­cze­nie dzienne, utwo­rzone z myślą o stu­den­tach i mło­dzieży szkol­nej. Szcze­gól­nie cie­kawy jest fakt, że przy­sta­nek począt­kowy znaj­duje się przy uczelni PSW na ul. Sidor­skiej. Odjazd z niego nastę­puje o 14:10. Następ­nie auto­bus jedzie na Dwo­rzec Cen­trum, czyli dawny Dwo­rzec Auto­bu­sowy PKS Biała Pod­la­ska. Szcze­gó­łowy roz­kład jazdy znaj­duje się niżej.

Roz­kład jazdy Bus-tur na tra­sie Biała Podlaska-Międzyrzec Pod­la­ski
- 14:10 – Biała Pod­la­ska (ul. Sidor­ska – PSW)
- 14:16 – Biała Pod­la­ska (Plac Woj­ska Pol­skiego – Dwo­rzec Cen­trum sta­no­wi­sko nr 8 )
- 14:18 – Biała Pod­la­ska (ul. Arty­le­ryj­ska I)
- 14:19 – Biała Pod­la­ska (ul. Arty­le­ryj­ska II)
- 14:28 – Woro­niec I
- 14:29 – Woro­niec II
- 14:32 – Rogoź­nica I
- 14:33 – Rogoź­nica II
- 14:34 – Rogoź­nica III (Manie)
- 14:37 – Wyso­kie
- 14:39 – Mię­dzy­rzec Pod­la­ski (ul. Brze­ska)
- 14:40 – Mię­dzy­rzec Pod­la­ski (ul. Lubel­ska)