Radio Lublin o problemach komunikacyjnych w pow. bialskim

Nie­długo miną dokład­nie 3 lata od trwa­łego zaprze­sta­nia wyko­ny­wa­nia kur­sów przez PKS Biała Pod­la­ska. Oczy­wi­ste było, że bez­po­śred­nim skut­kiem upadku prze­woź­nika będą utrud­nie­nia komu­ni­ka­cyjne dla miesz­kań­ców wielu mniej­szych miej­sco­wo­ści. Tym razem o pro­ble­mach tego rodzaju w powie­cie bial­skim donosi Radio Lublin.

Radio Lublin o problemach komunikacyjnych w pow. bialskim

Mate­riał przy­go­to­wany przez Radio Lublin można nazwać „odgrze­wa­nym kotle­tem”, gdyż w kwe­stii tej nie­wiele się zmie­nia – każdy dostrzega pro­blem, a zara­zem brak więk­szych szans na jego roz­wią­za­nie. Pry­watni prze­woź­nicy są zain­te­re­so­wani zyskiem, a nie dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tywną. Z kolei samo­rządy nie mają pie­nię­dzy na dota­cje w celu umoż­li­wie­nia dojazdu sto­sun­kowo nie­wiel­kiej licz­bie pasa­że­rów.

Radio Lublin – rela­cja

Nieprzyjemna przygoda pasażerów w pojeździe BP Tour

W kwiet­niu dono­si­li­śmy o awa­rii pojazdu na BP Tour na tra­sie Lublin-Biała Pod­la­ska przez Radzyń Pod­la­ski. Tamta histo­ria skoń­czyła się umiar­ko­wa­nie szczę­śli­wie. Tyle szczę­ścia nie mieli nie­stety pasa­że­ro­wie śro­do­wego (18 czerwca) kursu z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej przez Par­czew. Zda­rze­nie to zostało nagło­śnione przez BIALA24.pl i Radio Lublin.

BP Tour

Był to kurs BP Tour reali­zo­wany o godz. 13:05. Sytu­acja miała miej­sce w środę tuż przed dużym week­en­dem, a więc wtedy, gdy liczne osoby wra­cają do domów, a pojazdy bywają prze­peł­nione. Po ok. godzi­nie jazdy w Sie­mie­niu doszło do poważ­nego uszko­dze­nia opony w busie. Dal­sza jazda była nie­moż­liwa. Prze­woź­nik BP Tour ewi­dent­nie się nie popi­sał.

Czytaj dalej

Łosicki PKS zawiesza kurs na trasie Biała Podlaska – Łosice

PKS Łosice z dniem 1 czerwca 2014 r. zawie­sił jeden kurs na tra­sie Biała Pod­la­ska – Łosice przez Komarno. Co cie­kawe, PKS ogło­sił, że ist­nieje moż­li­wość uru­cho­mie­nia kursu z Kon­stan­ty­nowa do Łosic o godz. 18:25, lecz wymo­giem będzie ini­cja­tywa pasa­że­rów.

PKS Łosice autobus

Cały komu­ni­kat w roz­wi­nię­ciu…

Czytaj dalej