BP Tour szaleje – do Lublina z biletem za jedyne 7 złotych

BP Tour, duże przed­się­bior­stwo z Lublina, pro­wa­dzące regu­larne prze­wozy na licz­nych tra­sach, zde­cy­do­wało się na bar­dzo cie­kawe posu­nię­cie. Bilety inter­ne­towe na linii Lublin-Biała Podlaska-Lublin stały się jesz­cze tań­sze.

bp_tour_biala_budkiewicza

Tanie jak barszcz – tak trzeba powie­dzieć o bile­tach, które kosz­tują 7 zło­tych i umoż­li­wiają prze­by­cie nieco ponad 120 km trasy z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina bądź odwrot­nie. Cena 7 zło­tych doty­czy nie tylko bile­tów ulgo­wych, ale także nor­mal­nych. Pro­mo­cja obo­wią­zuje na wybra­nych kur­sach. Jest ich jed­nak sporo i są to kursy o róż­nych porach.

Czytaj dalej

Mniej pociągów między Białą a Warszawą? Walka trwa

15 marca 2015 r. wcho­dzi w życie nowy roz­kład PKP. Zmiany będą spo­wo­do­wane mię­dzy innymi fak­tem, iż mini­ster ds. trans­portu dys­po­nuje mniej­szymi środ­kami na dofi­nan­so­wa­nie prze­wo­zów mię­dzy­na­ro­do­wych na kolei. Praw­do­po­dob­nie odbije się to nie­ko­rzyst­nie na sytu­acji pasa­że­rów na Połu­dnio­wym Pod­la­siu.

kolej-biala-podlaska

Ist­nieje poważne ryzyko, że zli­kwi­do­wane zostaną połą­cze­nia rela­cji War­szawa Zachod­nia – Mińsk oraz Mińsk – War­szawa Zachod­nia. Tym samym ogra­ni­czy­łoby to liczbę połą­czeń na linii War­szawa – Tere­spol i Tere­spol – War­szawa, ponie­waż pociąg prze­wozi wagony, które są wyłą­czane w Tere­spolu.

Czytaj dalej

Pociągiem z Białej Podlaskiej do Poznania i Piły

Kolej na Połu­dnio­wym Pod­la­siu ma się źle. Miesz­kańcy tych tere­nów od dawna narze­kają na nie­do­god­no­ści i małą liczbę połą­czeń. Z tego powodu rado­sną wie­ścią jest infor­ma­cja o nowych kur­sach, które umoż­li­wiają dotar­cie do dalej poło­żo­nych miej­sco­wo­ści bez koniecz­no­ści prze­siadki.

Dworzec PKP Biała Podlaska

Nowy roz­kład PKP obo­wią­zuje od 14 grud­nia 2014 r. do do 15 marca 2015 r.  Zna­lazł się w nim kurs do Pozna­nia – odjazd z Tere­spola o godz. 16:31; odjazd z Bia­łej Pod­la­skiej o godz. 17:07; na sta­cji Poznań Główny jest o godz. 22:30.  Nie­stety, połą­cze­nie to odbywa się tylko w soboty, nie­dziele i święta.

Czytaj dalej