Pociągiem z Białej Podlaskiej do Poznania i Piły

Kolej na Połu­dnio­wym Pod­la­siu ma się źle. Miesz­kańcy tych tere­nów od dawna narze­kają na nie­do­god­no­ści i małą liczbę połą­czeń. Z tego powodu rado­sną wie­ścią jest infor­ma­cja o nowych kur­sach, które umoż­li­wiają dotar­cie do dalej poło­żo­nych miej­sco­wo­ści bez koniecz­no­ści prze­siadki.

Dworzec PKP Biała Podlaska

Nowy roz­kład PKP obo­wią­zuje od 14 grud­nia 2014 r. do do 15 marca 2015 r.  Zna­lazł się w nim kurs do Pozna­nia – odjazd z Tere­spola o godz. 16:31; odjazd z Bia­łej Pod­la­skiej o godz. 17:07; na sta­cji Poznań Główny jest o godz. 22:30.  Nie­stety, połą­cze­nie to odbywa się tylko w soboty, nie­dziele i święta.

Czytaj dalej

PKS Włodawa wciaż kursuje na trasie do Białegostoku

Wielu naszych gości zadaje ostat­nio pyta­nie, czy PKS Wło­dawa wciąż pro­wa­dzi prze­wozy na tra­sie Biała Podlaska-Białystok i Białystok-Biała Pod­la­ska. Posta­no­wi­li­śmy się upew­nić.

dworzec garden service biala

PKS jak to PKS, nie dba o czy­tel­ność i aktu­al­ność wła­snych roz­kła­dów. Pasa­żer jest trak­to­wany jako zło konieczne. Nikt o niego nie dba, mało komu zależy na wzro­ście liczby podró­żu­ją­cych.

Czytaj dalej

Niedoszły pasażer Garden Service został okłamany

Por­tal BIALA24 donosi o nie­zbyt kom­for­to­wej sytu­acji, jaka spo­tkała w pią­tek 24 paź­dzier­nika pewną osobę chcącą sko­rzy­stać z usług prze­woź­nika Gar­den Service. Pasa­żer ten chciał doje­chać z Miń­ska Mazo­wiec­kiego do Bia­łej Pod­la­skiej. Tele­fo­nicz­nie doko­nał rezer­wa­cji miej­sca. Rezer­wa­cja została przy­jęta.

Garden Service

Jak się jed­nak oka­zało, kie­rowca auto­busu nie zatrzy­mał na przy­stanku, na któ­rym ocze­ki­wał pasa­żer. Odbyło się to wbrew zapew­nie­niom pra­cow­nika prze­woź­nika. Pro­blem tkwił w tym, że na tym tra­sie kursu nie ma prze­wi­dzia­nego przy­stanku, na któ­rym ocze­ki­wała wspo­mniana osoba. Zatem kie­rowca, nie zatrzy­mu­jąc się, postą­pił słusz­nie. Co by się stało, gdyby się zatrzy­mał?

Czytaj dalej