Lubelskie Linie Autobusowe ze stratą w wysokości 4,5 mln

Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe coraz bar­dziej na minu­sie. Spółka przy­nio­sła w 2014 r.  straty wyso­ko­ści 4,5 miliona zło­tych, o 1,5 mln wię­cej niż w roku poprzed­nim.

lubelskie_dworce

Jest to wynik fatalny, bio­rąc pod uwagę zwłasz­cza fakt, że Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe cią­gle ogra­ni­czają liczbę kur­sów, a zało­że­niem było utrzy­my­wa­nie przede wszyst­kim kur­sów ren­tow­nych. Samo­rząd woje­wódz­twa lubel­skiego od dawna stara się „pozbyć” spółki. Inwe­stora jed­nak brak.

Czytaj dalej

Słynny pociąg do Warszawy jednak kursuje dłużej

Znik­nię­cie pociągu rela­cji Warszawa-Mińsk z przy­szłego roz­kładu jazdy PKP wzbu­dziło wiele emo­cji i spo­wo­do­wało zanie­po­ko­je­nie miesz­kań­ców Bia­łej Pod­la­skiej i oko­lic. Tym­cza­sem oka­zuje się, że kurs będzie reali­zo­wany co naj­mniej do 28 kwiet­nia bie­żą­cego roku.

kolej-pkp-biala-podlaska

Sprawę nagło­śniły także lokalne media. W „walkę o pociąg” zaan­ga­żo­wał się m.in. poseł z ziemi pod­la­skiej – Adam Abra­mo­wicz. Nowy roz­kład PKP wcho­dzący w życie od 15 marca 2015 r. nie prze­wi­dy­wał pociągu rela­cji Warszawa-Mińsk. Obec­nie pewne jest jego kur­so­wa­nie do 28 kwiet­nia.

Czytaj dalej

BP Tour szaleje – do Lublina z biletem za jedyne 7 złotych

BP Tour, duże przed­się­bior­stwo z Lublina, pro­wa­dzące regu­larne prze­wozy na licz­nych tra­sach, zde­cy­do­wało się na bar­dzo cie­kawe posu­nię­cie. Bilety inter­ne­towe na linii Lublin-Biała Podlaska-Lublin stały się jesz­cze tań­sze.

bp_tour_biala_budkiewicza

Tanie jak barszcz – tak trzeba powie­dzieć o bile­tach, które kosz­tują 7 zło­tych i umoż­li­wiają prze­by­cie nieco ponad 120 km trasy z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina bądź odwrot­nie. Cena 7 zło­tych doty­czy nie tylko bile­tów ulgo­wych, ale także nor­mal­nych. Pro­mo­cja obo­wią­zuje na wybra­nych kur­sach. Jest ich jed­nak sporo i są to kursy o róż­nych porach.

Czytaj dalej