BP Tour wprowadził korektę rozkładów jazdy

Potężny pry­watny prze­woź­nik z Lublina, BP Tour sp. z o.o., doko­nał małej korekty roz­kła­dów jazdy na tra­sach Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń Pod­la­ski), Lublin-Biała Pod­la­ska (przez Radzyń Pod­la­ski), Biała Podlaska-Lublin (przez Par­czew) oraz Lublin-Biała Pod­la­ska (przez Par­czew).

BP Tour

Nie zmie­niły się same godziny odjaz­dów, lecz czę­sto­tli­wość nie­któ­rych kur­sów. Nie­które połą­cze­nia są reali­zo­wane rza­dziej, inne czę­ściej. Naj­cie­kaw­szą zmianą jest wpro­wa­dze­nie kur­so­wa­nia nie­któ­rych auto­bu­sów w dniu 1 stycz­nia. Do tej pory żaden z prze­woź­ni­ków na tra­sie Biała-Lublin-Biała nie reali­zo­wał połą­czeń w Nowy Rok.

W 2014 roku 1 stycz­nia wypadł w środę, a w 2015 roku będzie to czwar­tek.

Roz­kłady jazdy w ser­wi­sie Bial­ski­bus doty­czące wyżej wymie­nio­nych tras zostały zak­tu­ali­zo­wano i obej­mują naj­now­sze zmiany.

Lubelskie Linie Autobusowe mają nowego prezesa. Został nim Piotr Derkaczew.

Dotych­cza­sowy pre­zes Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych sp. z o.o. Józef Penar ogło­sił rezy­gna­cję ze sta­no­wi­ska w ponie­dzia­łek 13 stycz­nia. Nowym pre­ze­sem zarządu spółki – publicz­nego prze­woź­nika – został Piotr Der­ka­czew.

Ostat­nie tygo­dnie nie były łatwe ani dla Penara ani dla Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych. W listo­pa­dzie 2013 z pracą w spółce poże­gnał się Leszek Rudziń­ski, prze­wod­ni­czący „Soli­dar­no­ści” w LLA. Został zwol­niony w try­bie dys­cy­pli­nar­nym za „cięż­kie naru­sze­nie pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków pra­cow­ni­czych” po 31 latach pracy. Jak nie­trudno się domy­ślić, sam dzia­łacz jak i pozo­stali związ­kowcy nie zgo­dzili się z decy­zją i roz­po­częli akcje pro­te­sta­cyjne. Sprawa jest przed­mio­tem postę­po­wa­nia przed sądem pracy. Ist­nieje duże szansa, że dzia­łacz zosta­nie przy­wró­cony do pracy na mocy orze­cze­nia sądo­wego. Ponadto Pań­stwowa Inspek­cja Pracy stwier­dziła, że Leszek Rudziń­ski Został zwol­niony bez­praw­nie.

Innym mocno dys­ku­to­wa­nym tema­tem był fakt zawar­cia kon­sor­cjum mię­dzy Lubel­skimi Liniami Auto­bu­so­wymi a pry­wat­nym prze­woź­ni­kiem Gar­den Service. Wielu pra­cow­ni­ków miało za złe zarzą­dowi spółki, że nie skon­sul­to­wał zamiaru, ani nawet nie wydał sto­sow­nego oświad­cze­nia w odpo­wied­nim ter­mi­nie (dopiero nie­dawno spółka wydała taki komu­ni­kat po fali kry­tyki). Ponadto Gar­den Service na mocy cesji umowy leasingu prze­jął od LLA 11 nowo­cze­snych auto­bu­sów Mer­ce­des Sprin­ter.

W świe­tle tych wyda­rzeń rezy­gna­cja pre­zesa wydaje się natu­ral­nym kro­kiem. Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe zamknęły rok 2013 ze stratą na pozio­mie 1 mln 324 tysięcy zło­tych. Zapo­wia­dana jest restruk­tu­ry­za­cja, w tym zwol­nie­nia pra­cow­ni­ków. Wła­dze woje­wódz­twa czy­nią sta­ra­nia, by spółki (Lubel­skie Dworce, PKS Wło­dawa, PKS Hru­bie­szów i Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe) wresz­cie zaczęły na sie­bie zara­biać.

Konsorcjum LLA i Garden Service wzbudza kontrowersje

Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe zawarły umowę kon­sor­cjum z pry­wat­nym prze­woź­ni­kiem Gar­den Service. Zawar­cie współ­pracy, jak rów­nież brak ogło­sze­nia tego faktu, wzbu­dziły nie­za­do­wo­le­nie pra­cow­ni­ków LLA oraz samo­rzą­dow­ców. Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe wydały ofi­cjalny komu­ni­kat infor­mu­jący o ostat­nich wyda­rze­niach.

Celem kon­sor­cjum jest wspólne pro­wa­dze­nie prze­wo­zów. Oka­zuje się, że wła­dze LLA od dłuż­szego czasu szu­kały kon­sor­cjanta, lecz innych chęt­nych nie było. Jak czy­tamy w komu­ni­ka­cie:

Kon­sor­cjum stwa­rza zarówno moż­li­wo­ści dodat­ko­wego zarob­ko­wa­nia dla pra­cow­ni­ków Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych, jak i korzy­ści dla pasa­że­rów w postaci utrzy­ma­nia połą­czeń na danych tra­sach. Poza tym kon­sor­cjum roz­waża uru­cho­mie­nie nowych połą­czeń komu­ni­ka­cyj­nych.

Kon­sor­cjum zostało zawarte w paź­dzier­niku 2013 roku. Pra­cow­nicy Lubel­skich Lini Auto­bu­so­wych zostali poin­for­mo­wani o tym dopiero pod koniec ubie­głego roku. O kon­sor­cjum nie dowie­działy się wcze­śniej ani Lubel­skie Dworce S.A. ani wła­dze woje­wódz­twa.

Konsorcjum LLA i Garden Service wzbudza kontrowersje

Przy­po­mnijmy, że Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe podob­nie jak PKS Wło­dawa i PKS Hru­bie­szów należą do grupy kapi­ta­ło­wej Lubel­skie Dworce S.A. To Lubel­skie Dworce spra­wują nad­zór nad trzema wymie­nio­nymi spółkami-córkami. Z kolei wła­ści­cie­lem Lubel­skich Dwor­ców jest Samo­rząd Woje­wódz­twa Lubel­skiego. W efek­cie, jak oznaj­miła rzecz­niczka mar­szałka woje­wódz­twa, nie ma moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia kon­troli w LLA bez­po­śred­nio przez samo­rząd. Z przy­mru­że­niem oka można by powie­dzieć, że obo­wią­zuje tu zasada „wasal mojego wasala nie jest moim wasa­lem”. A prze­cież nie tak dawno wła­dze woje­wódz­twa prze­ko­ny­wały, że wydzie­le­nie spółek z PKS Wschód przy­nie­sie same korzy­ści. Korzy­ści są – finan­sowe – na pewno są, ale dla człon­ków zarzą­dów czte­rech spółek…

Gar­den Service, nazy­wany rów­nież lekko pogar­dli­wie przez miesz­kań­ców „firmą ze Świd­nika”, to przed­się­bior­stwo pro­wa­dzący prze­wozy przede wszyst­kim na tere­nie powiatu bial­skiego. Od nie­dawna na mocy współ­pracy z Zarzą­dem Portu Lot­ni­czego Lublin pro­wa­dzi nie­re­gu­larne prze­wozy na lot­ni­sko. Można więc powie­dzieć, że Gar­den Service ma doświad­cze­nie we współ­pracy z pod­mio­tami publicz­nymi.