Garden Service – rozkład przewoźnika na Wielkanoc

Wczo­raj pisa­li­śmy o komu­ni­ka­cie Gar­den Service na temat kur­sów reali­zo­wa­nych w naj­bliż­szych dniach. Oka­zuje się, że znów zaszły pewne zmiany, a prze­woź­ni­kowi naj­wi­docz­niej nie zależy na popraw­nej komu­ni­ka­cji z pasa­że­rami.

Dworzec Garden Service Centrum

W dodatku zapo­wia­da­nej spe­cjal­nej tabelki ze skró­co­nym roz­kła­dem jazdy w Wielką Sobotę na stro­nie inter­ne­to­wej prze­woź­nika nie było. Wzmianka o niej cał­ko­wi­cie znik­nęła ze strony, umiesz­cze­nie tabelki widocz­nie prze­ro­sło czy­jeś umie­jęt­no­ści. W roz­wi­nię­ciu infor­mu­jemy o kur­so­wa­niu pojaz­dów Gar­den Service w naj­bliż­szych trzech dniach.

Czytaj dalej

Komunikat Garden Service nt. kursów w okresie wielkanocnym

Gar­den Service, czyli naj­więk­szy prze­woź­nik dzia­ła­jący na tere­nie Połu­dnio­wego Pod­la­sia, ogło­sił komu­ni­kat odno­śnie kur­sów w okre­sie wiel­ka­noc­nym.

Dworzec Garden Service

W dniach 17 i 18 kwiet­nia (Wielki Czwar­tek i Wielki Pią­tek) nie odby­wają się kursy ozna­czone jako LS, co ma bez­po­średni zwią­zek z tym, że oba dni są dniami wol­nymi od nauki. Czytaj dalej

Awaria pojazdu BP Tour na trasie z Lublina do Białej Podlaskiej

Wczo­raj­szego dnia (9 kwiet­nia) nie­miła nie­spo­dzianka spo­tkała pasa­że­rów kursu o godz. 16:10 z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej prze­woź­nika BP Tour. Kilka kilo­me­trów przed Radzy­niem Pod­la­skim pojazd (Mer­ce­des Sprin­ter) odmó­wił posłu­szeń­stwa.

Kie­rowca był cał­ko­wi­cie zasko­czony zaist­niałą sytu­acją, nie potra­fił okre­ślić przy­czyny pro­blemu. Prze­pro­sił pasa­że­rów i zapew­niał, że przy­je­dzie zastęp­czy bus. Skon­tak­to­wał się tele­fo­nicz­nie z firmą, praw­do­po­dob­nie z kie­row­nic­twem. Sytu­acja była kło­po­tliwa, ponie­waż następny pojazd prze­woź­nika BP Tour na tej tra­sie wyru­szał z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej dopiero o 17:50.  Wysła­nie dodat­ko­wego pojazdu zastęp­czego nie było raczej moż­liwe, co wyni­kało z roz­mowy tele­fo­nicz­nej, którą odby­wał kie­rowca. Czytaj dalej