Dodatkowe obowiązki związane z rezerwacją w Garden Service

Gar­den Service wpro­wa­dził od wczo­raj (27 lutego) małą nie­do­god­ność dla osób, które doko­nały rezer­wa­cji miej­sca w busie na tra­sie Warszawa-Biała Pod­la­ska i zara­zem nie wsia­dają do pojazdu na pierw­szym przy­stanku (Pałac Kul­tury i Nauki).

 

Od dnia 27.02.2014 r. osoby, które rezer­wują miej­sce z War­szawy z Ronda Wia­traczna 03, z ul. Tra­wia­stej 02 lub z Miń­ska Mazo­wiec­kiego ul. War­szaw­ska zobo­wią­zane są potwier­dzić swoją rezer­wa­cje tele­fo­nicz­nie do 30 minut przed odjaz­dem busa spod Pałacu Kul­tury i Nauki w War­sza­wie. W przy­padku nie potwier­dze­nia rezer­wa­cji tele­fo­nicz­nie, miej­sce zosta­nie anu­lo­wane, a kie­rowca będzie miał prawo zabrać innego pasa­żera.

BP Tour wprowadził korektę rozkładów jazdy

Potężny pry­watny prze­woź­nik z Lublina, BP Tour sp. z o.o., doko­nał małej korekty roz­kła­dów jazdy na tra­sach Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń Pod­la­ski), Lublin-Biała Pod­la­ska (przez Radzyń Pod­la­ski), Biała Podlaska-Lublin (przez Par­czew) oraz Lublin-Biała Pod­la­ska (przez Par­czew).

BP Tour

Nie zmie­niły się same godziny odjaz­dów, lecz czę­sto­tli­wość nie­któ­rych kur­sów. Nie­które połą­cze­nia są reali­zo­wane rza­dziej, inne czę­ściej. Naj­cie­kaw­szą zmianą jest wpro­wa­dze­nie kur­so­wa­nia nie­któ­rych auto­bu­sów w dniu 1 stycz­nia. Do tej pory żaden z prze­woź­ni­ków na tra­sie Biała-Lublin-Biała nie reali­zo­wał połą­czeń w Nowy Rok.

W 2014 roku 1 stycz­nia wypadł w środę, a w 2015 roku będzie to czwar­tek.

Roz­kłady jazdy w ser­wi­sie Bial­ski­bus doty­czące wyżej wymie­nio­nych tras zostały zak­tu­ali­zo­wano i obej­mują naj­now­sze zmiany.

Lubelskie Linie Autobusowe mają nowego prezesa. Został nim Piotr Derkaczew.

Dotych­cza­sowy pre­zes Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych sp. z o.o. Józef Penar ogło­sił rezy­gna­cję ze sta­no­wi­ska w ponie­dzia­łek 13 stycz­nia. Nowym pre­ze­sem zarządu spółki – publicz­nego prze­woź­nika – został Piotr Der­ka­czew.

Ostat­nie tygo­dnie nie były łatwe ani dla Penara ani dla Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych. W listo­pa­dzie 2013 z pracą w spółce poże­gnał się Leszek Rudziń­ski, prze­wod­ni­czący „Soli­dar­no­ści” w LLA. Został zwol­niony w try­bie dys­cy­pli­nar­nym za „cięż­kie naru­sze­nie pod­sta­wo­wych obo­wiąz­ków pra­cow­ni­czych” po 31 latach pracy. Jak nie­trudno się domy­ślić, sam dzia­łacz jak i pozo­stali związ­kowcy nie zgo­dzili się z decy­zją i roz­po­częli akcje pro­te­sta­cyjne. Sprawa jest przed­mio­tem postę­po­wa­nia przed sądem pracy. Ist­nieje duże szansa, że dzia­łacz zosta­nie przy­wró­cony do pracy na mocy orze­cze­nia sądo­wego. Ponadto Pań­stwowa Inspek­cja Pracy stwier­dziła, że Leszek Rudziń­ski Został zwol­niony bez­praw­nie.

Innym mocno dys­ku­to­wa­nym tema­tem był fakt zawar­cia kon­sor­cjum mię­dzy Lubel­skimi Liniami Auto­bu­so­wymi a pry­wat­nym prze­woź­ni­kiem Gar­den Service. Wielu pra­cow­ni­ków miało za złe zarzą­dowi spółki, że nie skon­sul­to­wał zamiaru, ani nawet nie wydał sto­sow­nego oświad­cze­nia w odpo­wied­nim ter­mi­nie (dopiero nie­dawno spółka wydała taki komu­ni­kat po fali kry­tyki). Ponadto Gar­den Service na mocy cesji umowy leasingu prze­jął od LLA 11 nowo­cze­snych auto­bu­sów Mer­ce­des Sprin­ter.

W świe­tle tych wyda­rzeń rezy­gna­cja pre­zesa wydaje się natu­ral­nym kro­kiem. Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe zamknęły rok 2013 ze stratą na pozio­mie 1 mln 324 tysięcy zło­tych. Zapo­wia­dana jest restruk­tu­ry­za­cja, w tym zwol­nie­nia pra­cow­ni­ków. Wła­dze woje­wódz­twa czy­nią sta­ra­nia, by spółki (Lubel­skie Dworce, PKS Wło­dawa, PKS Hru­bie­szów i Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe) wresz­cie zaczęły na sie­bie zara­biać.