Zarząd Okręgu PiS po raz kolejny o PKS Biała Podlaska

Nie­długo miną 3 lata od ogło­sze­nia upa­dło­ści PKS Biała Pod­la­ska. Poli­tyka władz woje­wódz­twa w spra­wie bial­skiego PKS od początku budziła poważne wąt­pli­wo­ści. Temat ten jest wciąż żywy i nie­zwy­kle kon­tro­wer­syjny.

Dworzec Garden Service (dawny dworzec PKS Biała Podlaska)

Dawny dwo­rzec PKS Biała Pod­la­ska. Obec­nie należy do Gar­den Service.

6 maja 2014 roku parę fak­tów przed­sta­wił Zarząd Okręgu nr 7 Prawa i Spra­wie­dli­wo­ści. Choć ma to zwią­zek ze zbli­ża­ją­cymi się wybo­rami do Par­la­mentu Euro­pej­skiego oraz walką poli­tyczną dwóch naj­więk­szych ugru­po­wań w Pol­sce, to nie spo­sób przejść obo­jęt­nie wobec ujaw­nio­nych danych, które podają w wąt­pli­wość celo­wość decy­zji o ska­za­niu PKS Biała Pod­la­ska na upa­dek.

Czytaj dalej

Garden Service – rozkład przewoźnika na Wielkanoc

Wczo­raj pisa­li­śmy o komu­ni­ka­cie Gar­den Service na temat kur­sów reali­zo­wa­nych w naj­bliż­szych dniach. Oka­zuje się, że znów zaszły pewne zmiany, a prze­woź­ni­kowi naj­wi­docz­niej nie zależy na popraw­nej komu­ni­ka­cji z pasa­że­rami.

Dworzec Garden Service Centrum

W dodatku zapo­wia­da­nej spe­cjal­nej tabelki ze skró­co­nym roz­kła­dem jazdy w Wielką Sobotę na stro­nie inter­ne­to­wej prze­woź­nika nie było. Wzmianka o niej cał­ko­wi­cie znik­nęła ze strony, umiesz­cze­nie tabelki widocz­nie prze­ro­sło czy­jeś umie­jęt­no­ści. W roz­wi­nię­ciu infor­mu­jemy o kur­so­wa­niu pojaz­dów Gar­den Service w naj­bliż­szych trzech dniach.

Czytaj dalej

Komunikat Garden Service nt. kursów w okresie wielkanocnym

Gar­den Service, czyli naj­więk­szy prze­woź­nik dzia­ła­jący na tere­nie Połu­dnio­wego Pod­la­sia, ogło­sił komu­ni­kat odno­śnie kur­sów w okre­sie wiel­ka­noc­nym.

Dworzec Garden Service

W dniach 17 i 18 kwiet­nia (Wielki Czwar­tek i Wielki Pią­tek) nie odby­wają się kursy ozna­czone jako LS, co ma bez­po­średni zwią­zek z tym, że oba dni są dniami wol­nymi od nauki. Czytaj dalej