Konsorcjum LLA i Garden Service wzbudza kontrowersje

Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe zawarły umowę kon­sor­cjum z pry­wat­nym prze­woź­ni­kiem Gar­den Service. Zawar­cie współ­pracy, jak rów­nież brak ogło­sze­nia tego faktu, wzbu­dziły nie­za­do­wo­le­nie pra­cow­ni­ków LLA oraz samo­rzą­dow­ców. Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe wydały ofi­cjalny komu­ni­kat infor­mu­jący o ostat­nich wyda­rze­niach.

Celem kon­sor­cjum jest wspólne pro­wa­dze­nie prze­wo­zów. Oka­zuje się, że wła­dze LLA od dłuż­szego czasu szu­kały kon­sor­cjanta, lecz innych chęt­nych nie było. Jak czy­tamy w komu­ni­ka­cie:

Kon­sor­cjum stwa­rza zarówno moż­li­wo­ści dodat­ko­wego zarob­ko­wa­nia dla pra­cow­ni­ków Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych, jak i korzy­ści dla pasa­że­rów w postaci utrzy­ma­nia połą­czeń na danych tra­sach. Poza tym kon­sor­cjum roz­waża uru­cho­mie­nie nowych połą­czeń komu­ni­ka­cyj­nych.

Kon­sor­cjum zostało zawarte w paź­dzier­niku 2013 roku. Pra­cow­nicy Lubel­skich Lini Auto­bu­so­wych zostali poin­for­mo­wani o tym dopiero pod koniec ubie­głego roku. O kon­sor­cjum nie dowie­działy się wcze­śniej ani Lubel­skie Dworce S.A. ani wła­dze woje­wódz­twa.

Konsorcjum LLA i Garden Service wzbudza kontrowersje

Przy­po­mnijmy, że Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe podob­nie jak PKS Wło­dawa i PKS Hru­bie­szów należą do grupy kapi­ta­ło­wej Lubel­skie Dworce S.A. To Lubel­skie Dworce spra­wują nad­zór nad trzema wymie­nio­nymi spółkami-córkami. Z kolei wła­ści­cie­lem Lubel­skich Dwor­ców jest Samo­rząd Woje­wódz­twa Lubel­skiego. W efek­cie, jak oznaj­miła rzecz­niczka mar­szałka woje­wódz­twa, nie ma moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia kon­troli w LLA bez­po­śred­nio przez samo­rząd. Z przy­mru­że­niem oka można by powie­dzieć, że obo­wią­zuje tu zasada „wasal mojego wasala nie jest moim wasa­lem”. A prze­cież nie tak dawno wła­dze woje­wódz­twa prze­ko­ny­wały, że wydzie­le­nie spółek z PKS Wschód przy­nie­sie same korzy­ści. Korzy­ści są – finan­sowe – na pewno są, ale dla człon­ków zarzą­dów czte­rech spółek…

Gar­den Service, nazy­wany rów­nież lekko pogar­dli­wie przez miesz­kań­ców „firmą ze Świd­nika”, to przed­się­bior­stwo pro­wa­dzący prze­wozy przede wszyst­kim na tere­nie powiatu bial­skiego. Od nie­dawna na mocy współ­pracy z Zarzą­dem Portu Lot­ni­czego Lublin pro­wa­dzi nie­re­gu­larne prze­wozy na lot­ni­sko. Można więc powie­dzieć, że Gar­den Service ma doświad­cze­nie we współ­pracy z pod­mio­tami publicz­nymi.

Lubelskie Linie Autobusowe także już w sieci

Przed paroma dniami infor­mo­wa­li­śmy o stro­nie inter­ne­to­wej Lubel­skich Dwor­ców S.A. Tym­cza­sem swą witrynę w sieci mają także Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe, czyli naj­więk­szy prze­woź­nik wcho­dzący w skład grupy kapi­ta­ło­wej Lubel­skie Dworce.

Jeśli zaj­rzymy do działu „Aktu­al­no­ści”, to zoba­czymy, że pierw­sza wia­do­mość na nowej stro­nie pocho­dzi z 21 listo­pada. Zatem witryna ma już co naj­mniej mie­siąc. Jest nie­stety bar­dzo słabo wypo­zy­cjo­no­wana, ponie­waż wpi­su­jąc nazwę prze­woź­nika w popu­larną wyszu­ki­warkę Google, nie znaj­dziemy linku do strony ani na pierw­szej ani na dru­giej stro­nie. Taki efekt po mie­siącu ist­nie­nia? Tro­chę słabo… Druga sprawa to taka, że nawet na stro­nie Lubel­skich Dwor­ców nie ma ani jed­nego odno­śnika do strony LLA. A prze­cież to jedna dru­żyna i gra się tu do jed­nej bramki… I jesz­cze jedno, czy PKS Hru­bie­szów i PKS Wło­dawa mają swoje strony? Zapewne nie. Nie trzeba nikogo prze­ko­ny­wać, że jest to fatalny stan rze­czy.

Lubelskie Linie Autobusowe

Należy pochwa­lić auto­rów strony Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych. Witryna jest dość nowo­cze­sna i bar­dzo przej­rzy­sta. Lecz gdzieś my to już widzie­li­śmy… Strona pry­wat­nego lubel­skiego prze­woź­nika BP Tour jest bar­dzo podobna. Oka­zuje się, że za reali­za­cją obu pro­jek­tów stoi ten sam pod­miot, a mia­no­wi­cie Lab­sql. Taka mała cie­ka­wostka.

Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe zachę­cają do kupo­wa­nia bile­tów przez Inter­net. To rze­czy­wi­ście spore udo­god­nie­nie, bar­dzo dobrze, że poja­wiła się taka moż­li­wość. LLA współ­pra­cuje na tym polu z por­ta­lem e-podróżnik, który posiada inter­ne­towy sys­tem sprze­daży bile­tów.

Porządna strona inter­ne­towa nie jest gwa­ran­cją suk­cesu, lecz pod­stawą przy pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści prze­wo­zo­wej pole­ga­ją­cej na świad­cze­niu usług komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej. Dobrze, że prze­woź­nik publiczny to w końcu zro­zu­miał. Wia­domo, że kon­dy­cja LLA nie jest naj­lep­sza. Pozbyto się wielu nowo­cze­snych pojaz­dów marki Mer­ce­des Sprin­ter, pod­czas gdy stare kil­ku­na­sto­let­nie, o ile nie star­sze, kle­koty wciąż są użyt­ko­wane. Zapo­wia­dana jest kolejna likwi­da­cja nie­ren­to­wych kur­sów oraz kolejne zwol­nie­nia pra­cow­ni­ków. W dodatku wła­dze spółki wprost mówią o pla­nach jej pry­wa­ty­za­cji.

http://lla.com.pl/

Lubelskie Dworce wreszcie ze stroną internetową www

Przez ostat­nie tygo­dnie nie dzia­łała strona inter­ne­towa PKS-u „Wschód” (choć zasad­ni­czo nie powin­ni­śmy się już posłu­gi­wać tą nazwą). Wresz­cie, po dłu­gich i „wyczer­pu­ją­cych” pra­cach prze­woź­nik utrzy­my­wany z pie­nię­dzy podat­ni­ków ma swoją stronę www.

Jest to pro­sta i przej­rzy­sta z dość dziw­nym obra­zek w logo, na któ­rym na pewno nie został przed­sta­wiony lubel­ski dwo­rzec. Gra­fika wygląda tak, jakby została zro­biona na pod­sta­wie scre­ena ze sła­bej kom­pu­te­ro­wej gry sprzed 20 lat. W dal­szym ciągu roz­kład jest zin­te­gro­wany z sys­te­mem roz­kła­dów e-podroznik. W prak­tyce nie znaj­dziemy tam wszyst­kich połą­czeń.

Na szczę­ście mamy moż­li­wość obej­rze­nia pliku pdf z roz­kła­dami jazdy. Ten drugi roz­kład obej­muje zasad­ni­czo wszyst­kich prze­woź­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Dworca Auto­bu­so­wego na Al. Tysiąc­le­cia. Oczy­wi­ście, są w nim błędy i nie­ści­sło­ści, ale to wina także pozo­sta­łych prze­woź­ni­ków, któ­rzy praw­do­po­dob­nie nie upo­mi­nają się o aktu­ali­za­cje i spro­sto­wa­nia.

Lubel­skie Dworce S.A. to następca PKS „Wschód”. Jest to grupa kapi­ta­łowa zrze­sza­jąca 3 pod­mioty: Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe sp. z o.o., PKS Hru­bie­szów i PKS Wło­dawa sp. z o.o. . W każ­dej z trzech spółek 100% udzia­łów posiada spółka akcyjna Lubel­skie Dworce. Z kolei 100% udzia­łów w Lubel­skich Dwor­cach posiada Samo­rząd Woje­wódz­twa Lubel­skiego. Mówiąc w skró­cie, to cią­gle prze­woź­nicy publiczni, ale w per­spek­ty­wie rysuje się upa­dłość albo pry­wa­ty­za­cja.

http://lubelskiedworce.pl/