Komunikat Garden Service nt. kursów w okresie wielkanocnym

Gar­den Service, czyli naj­więk­szy prze­woź­nik dzia­ła­jący na tere­nie Połu­dnio­wego Pod­la­sia, ogło­sił komu­ni­kat odno­śnie kur­sów w okre­sie wiel­ka­noc­nym.

Dworzec Garden Service

W dniach 17 i 18 kwiet­nia (Wielki Czwar­tek i Wielki Pią­tek) nie odby­wają się kursy ozna­czone jako LS, co ma bez­po­średni zwią­zek z tym, że oba dni są dniami wol­nymi od nauki. Czytaj dalej

Awaria pojazdu BP Tour na trasie z Lublina do Białej Podlaskiej

Wczo­raj­szego dnia (9 kwiet­nia) nie­miła nie­spo­dzianka spo­tkała pasa­że­rów kursu o godz. 16:10 z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej prze­woź­nika BP Tour. Kilka kilo­me­trów przed Radzy­niem Pod­la­skim pojazd (Mer­ce­des Sprin­ter) odmó­wił posłu­szeń­stwa.

Kie­rowca był cał­ko­wi­cie zasko­czony zaist­niałą sytu­acją, nie potra­fił okre­ślić przy­czyny pro­blemu. Prze­pro­sił pasa­że­rów i zapew­niał, że przy­je­dzie zastęp­czy bus. Skon­tak­to­wał się tele­fo­nicz­nie z firmą, praw­do­po­dob­nie z kie­row­nic­twem. Sytu­acja była kło­po­tliwa, ponie­waż następny pojazd prze­woź­nika BP Tour na tej tra­sie wyru­szał z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej dopiero o 17:50.  Wysła­nie dodat­ko­wego pojazdu zastęp­czego nie było raczej moż­liwe, co wyni­kało z roz­mowy tele­fo­nicz­nej, którą odby­wał kie­rowca. Czytaj dalej

Trans-Bus zmienia rozkład, jeden kurs zostaje zawieszony

Z dniem 19 marca 2014 r. nastą­piła zmiana roz­kładu jazdy u prze­woź­nika Trans-Bus. Do nie­dawna firma reali­zo­wała dwa kursy z odjaz­dem z Bia­łej Pod­la­skiej. Obec­nie jest już tylko jeden.

Żeromskiego Biała Podlaska

Zmiana doty­czy dwóch kur­sów linii Lublin-Biała Podlaska-Lublin. Bez zmian pozo­staje kurs o 6:51 z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej przez Par­czew, Wisz­nice. Podob­nie ma się rzecz z kur­sem o 10:30 z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina przez Wisz­nice, Par­czew.
Czytaj dalej