Trwa remont torów w Białej Podlaskiej

Trwają prace nad remon­tem torów kole­jo­wych w Bia­łej Pod­la­skiej. PKP Pol­skie Linie Kole­jowe S.A. wyko­nuje je celem pod­nie­sie­nia pręd­ko­ści prze­jeż­dża­ją­cych pocią­gów. W chwili obec­nej pociągi na tym odcinku jadą z pręd­ko­ścią ok. 40 km/h.

biala-podlaska-kolej

Po moder­ni­za­cji moż­liwe będzie poru­sza­nie się pocią­gów z pręd­ko­ścią ok. 80 km/h. Prace zakoń­czyć mają się do 20 wrze­śnia.

Pociąg Warszawa-Mińsk zostaje w rozkładzie

Nie doj­dzie do likwi­da­cji połą­cze­nia kole­jo­wego Warszawa-Mińsk-Warszawa, bynaj­mniej w naj­bliż­szym cza­sie. Czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia została nie­stety zna­cząco ogra­ni­czona. Pociąg z War­szawy do Miń­ska przez Biała Pod­la­ską i Tere­spol kur­suje jedy­nie piątki i w nie­dziele, zaś z Miń­ska do War­szawy w czwartki i soboty.

pkp-biala-podlaska

Roz­kład będzie obo­wią­zy­wał do 12 grud­nia 2015 r. Należy jed­nak zda­wać sobie sprawę z tego, iż w obli­czu zja­wi­ska mar­gi­na­li­za­cji kolei na Połu­dnio­wym Pod­la­siu można oba­wiać się o przy­szłość nie­ren­tow­nego połą­cze­nia.

Lubelskie Linie Autobusowe ze stratą w wysokości 4,5 mln

Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe coraz bar­dziej na minu­sie. Spółka przy­nio­sła w 2014 r.  straty wyso­ko­ści 4,5 miliona zło­tych, o 1,5 mln wię­cej niż w roku poprzed­nim.

lubelskie_dworce

Jest to wynik fatalny, bio­rąc pod uwagę zwłasz­cza fakt, że Lubel­skie Linie Auto­bu­sowe cią­gle ogra­ni­czają liczbę kur­sów, a zało­że­niem było utrzy­my­wa­nie przede wszyst­kim kur­sów ren­tow­nych. Samo­rząd woje­wódz­twa lubel­skiego od dawna stara się „pozbyć” spółki. Inwe­stora jed­nak brak.

Czytaj dalej

ROZKŁAD JAZDY 2017


Biała Podlaska-Lublin (przez Radzyń)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Radzyń)
    Lublin-Biała Podlaska (przez Radzyń)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Radzyń)
Biała Podlaska - Lublin (przez Parczew)Biała Pod­la­ska - Lublin (przez Par­czew)
    Lublin - Biała Podlaska (przez Parczew)Lublin - Biała Pod­la­ska (przez Par­czew)
Biała Podlaska - WarszawaBiała Pod­la­ska - War­szawa
    Warszawa - Biała PodlaskaWar­szawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - BiałystokBiała Pod­la­ska - Bia­ły­stok
    Białystok - Biała PodlaskaBia­ły­stok - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SiedlceBiała Pod­la­ska - Sie­dlce
    Siedlce - Biała PodlaskaSie­dlce - Biała Pod­la­ska
Szwagry Komunikacja Prywatna"Szwa­gry"
Biała Podlaska - Międzyrzec PodlaskiBiała Pod­la­ska - Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
Biała Podlaska - TerespolBiała Pod­la­ska - Tere­spol
    Terespol - Biała PodlaskaTere­spol - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WiszniceBiała Pod­la­ska - Wisz­nice
    Wisznice - Biała PodlaskaWisz­nice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - WłodawaBiała Pod­la­ska - Wło­dawa
    Włodawa - Biała PodlaskaWło­dawa - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - ŁosiceBiała Pod­la­ska - Łosice
    Łosice - Biała PodlaskaŁosice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KodeńBiała Pod­la­ska - Kodeń
    Kodeń - Biała PodlaskaKodeń - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Leśna PodlaskaBiała Pod­la­ska - Leśna Pod­la­ska
    Leśna Podlaska - Biała PodlaskaLeśna Pod­la­ska - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Komarówka PodlaskaBiała Pod­la­ska - Koma­rówka Pod­la­ska
Lublin - BiałystokLublin - Bia­ły­stok
Lublin - ParczewLublin - Par­czew
Biała Podlaska - TucznaBiała Pod­la­ska - Tuczna
    Tuczna - Biała PodlaskaTuczna - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - SerpeliceBiała Pod­la­ska - Ser­pe­lice
    Serpelice - Biała PodlaskaSer­pe­lice - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - KonstantynówBiała Pod­la­ska - Kon­stan­ty­nów
    Konstantynów - Biała PodlaskaKon­stan­ty­nów - Biała Pod­la­ska
Biała Podlaska - Janów PodlaskiBiała Pod­la­ska - Janów Pod­la­ski
    Janów Podlaski - Biała PodlaskaJanów Pod­la­ski - Biała Pod­la­ska