Trans-Bus zmienia rozkład, jeden kurs zostaje zawieszony

Z dniem 19 marca 2014 r. nastą­piła zmiana roz­kładu jazdy u prze­woź­nika Trans-Bus. Do nie­dawna firma reali­zo­wała dwa kursy z odjaz­dem z Bia­łej Pod­la­skiej. Obec­nie jest już tylko jeden.

Żeromskiego Biała Podlaska

Zmiana doty­czy dwóch kur­sów linii Lublin-Biała Podlaska-Lublin. Bez zmian pozo­staje kurs o 6:51 z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej przez Par­czew, Wisz­nice. Podob­nie ma się rzecz z kur­sem o 10:30 z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina przez Wisz­nice, Par­czew.
Czytaj dalej

Zwolnienia w Lubelskich Liniach Autobusowych przesądzone

Dra­styczne kroki podej­mują wła­dze Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych. Ofi­cjal­nie zapo­wie­dziano zwol­nie­nia pra­cow­ni­ków. Po raz kolejny ogra­ni­cze­niu ma ulec liczba wyko­ny­wa­nych kur­sów. Czy nie­uchron­nie zbliża się koniec tego prze­woź­nika?

Peł­niący obo­wiązki pre­zesa Lubel­skich Linii Auto­bu­so­wych Piotr Der­ka­czew prze­ka­zał już pra­cow­ni­kom infor­ma­cję o pla­no­wa­nych zwol­nie­niach w spółce. Z pracą poże­gna się około 30 osób. W LLA zatrud­nio­nych jest 100 pra­cow­ni­ków. Praw­do­po­dob­nie będą to zwol­nie­nia odby­wa­jące się zgod­nie z pro­ce­durą prze­wi­dzianą w usta­wie z dnia 13 marca 2003 r. o szcze­gól­nych zasa­dach roz­wią­zy­wa­nia z pra­cow­ni­kami sto­sun­ków pracy z przy­czyn nie­do­ty­czą­cych pra­cow­ni­ków, czyli tzw. zwol­nie­nia gru­powe.
Czytaj dalej

Dodatkowe obowiązki związane z rezerwacją w Garden Service

Gar­den Service wpro­wa­dził od wczo­raj (27 lutego) małą nie­do­god­ność dla osób, które doko­nały rezer­wa­cji miej­sca w busie na tra­sie Warszawa-Biała Pod­la­ska i zara­zem nie wsia­dają do pojazdu na pierw­szym przy­stanku (Pałac Kul­tury i Nauki).

 

Od dnia 27.02.2014 r. osoby, które rezer­wują miej­sce z War­szawy z Ronda Wia­traczna 03, z ul. Tra­wia­stej 02 lub z Miń­ska Mazo­wiec­kiego ul. War­szaw­ska zobo­wią­zane są potwier­dzić swoją rezer­wa­cje tele­fo­nicz­nie do 30 minut przed odjaz­dem busa spod Pałacu Kul­tury i Nauki w War­sza­wie. W przy­padku nie potwier­dze­nia rezer­wa­cji tele­fo­nicz­nie, miej­sce zosta­nie anu­lo­wane, a kie­rowca będzie miał prawo zabrać innego pasa­żera.