Nowy przewoźnik na trasie Biała-Międzyrzec

Od 2 wrze­śnia 2013 prze­wozy na tra­sie Biała Podlaska-Międzyrzec Pod­la­ski pro­wa­dzi Bus-tur. Jest to na razie tylko jedno połą­cze­nie dzienne, utwo­rzone z myślą o stu­den­tach i mło­dzieży szkol­nej. Szcze­gól­nie cie­kawy jest fakt, że przy­sta­nek począt­kowy znaj­duje się przy uczelni PSW na ul. Sidor­skiej. Odjazd z niego nastę­puje o 14:10. Następ­nie auto­bus jedzie na Dwo­rzec Cen­trum, czyli dawny Dwo­rzec Auto­bu­sowy PKS Biała Pod­la­ska. Szcze­gó­łowy roz­kład jazdy znaj­duje się niżej.

Roz­kład jazdy Bus-tur na tra­sie Biała Podlaska-Międzyrzec Pod­la­ski
- 14:10 – Biała Pod­la­ska (ul. Sidor­ska – PSW)
- 14:16 – Biała Pod­la­ska (Plac Woj­ska Pol­skiego – Dwo­rzec Cen­trum sta­no­wi­sko nr 8 )
- 14:18 – Biała Pod­la­ska (ul. Arty­le­ryj­ska I)
- 14:19 – Biała Pod­la­ska (ul. Arty­le­ryj­ska II)
- 14:28 – Woro­niec I
- 14:29 – Woro­niec II
- 14:32 – Rogoź­nica I
- 14:33 – Rogoź­nica II
- 14:34 – Rogoź­nica III (Manie)
- 14:37 – Wyso­kie
- 14:39 – Mię­dzy­rzec Pod­la­ski (ul. Brze­ska)
- 14:40 – Mię­dzy­rzec Pod­la­ski (ul. Lubel­ska)

Nowe połączenie do Warszawy

Już od wrze­śnia Prze­wozy Regio­nalne wpro­wa­dzą nowe połą­cze­nie rela­cji Terespol-Warszawa. Pociąg inter­RE­GIO będzie kur­so­wał w piątki i w nie­dziele. Z Tere­spola wyru­szy o 17:13, a z Bia­łej Pod­la­skiej o 17:49. W War­sza­wie Cen­tral­nej zjawi się o 20:07, a w War­sza­wie Zachod­niej o 20:17.

W te same dni (w piątki i w nie­dziele) będą reali­zo­wane kursy powrotne. Z War­szawy Zachod­niej pociąg wyru­szy o 20:40. W Bia­łej Pod­la­skiej będzie o 23:11, a w Tere­spolu o 23:55. Kurs powrotny będzie jed­nak trwał dłu­żej, z uwagi na więk­szą liczbę przy­stan­ków.

Cena biletu nor­mal­nego
Terespol-Warszawa Cen­tralna – 43,90 zł
Biała Podlaska-Warszawa Cen­tralna – 36,90 zł

Nowy roz­kład PKP będzie obo­wią­zy­wał od 2 wrze­śnia 2013 r. (ponie­dzia­łek). Ozna­cza to, że po raz pierw­szy nowy pociąg wyje­dzie na trasę w pią­tek 6 wrze­śnia.

I jesz­cze jedno małe „ale”. Pociąg powrotny inter­RE­GIO Warszawa-Terespol o 20:50. Tym­cza­sem TLK tej rela­cji jeź­dzi rap­tem 10 minut póź­niej, o 21:00

Kurs Olatrans, który widnieje, a którego nie ma

Lublin jest czę­stym kie­run­kiem podróży miesz­kań­ców Bia­łej Pod­la­skiej oraz powiatu bial­skiego. Prze­woź­ni­ków obsłu­gu­ją­cych trasę Biała Podlaska-Lublin-Biała Pod­la­ska jest kilku, a połą­czeń wiele. Jest to sytu­acja kom­for­towa, gdyż nie­mal zawsze można bez pro­blemu podró­żo­wać w oby­dwu kie­run­kach bez koniecz­no­ści rezer­wa­cji. Nie­sa­mo­wi­cie istotna dla pasa­że­rów jest wie­dza o ostat­nim połą­cze­niu w ciągu dnia. Jak się jed­nak oka­zuje, prze­woź­nik pry­watny za nic ma sobie infor­mo­wa­nie o zmia­nach, które nastą­piły mie­siące temu. Pasa­że­ro­wie są wpro­wa­dzani w błąd.

Mowa o fir­mie Ola­trans. Swego czasu prze­woź­nik ten reali­zo­wał połą­cze­nia – z Bia­łej Pod­la­skiej do Lublina (przez Radzyń Pod­la­ski) o godz. 18:50 oraz powrotne z Lublina do Bia­łej Pod­la­skiej (przez Radzyń Pod­la­ski) o godz. 21:05. Oba kursy reali­zo­wane były wyłącz­nie w piątki i w nie­dziele, przez co w te dni były ostat­nimi połą­cze­niami na tej tra­sie w ogóle. Były, bo parę mie­sięcy temu zostały zli­kwi­do­wane.

Jed­nakże Ola­trans nie dba o aktu­ali­za­cję roz­kła­dów. I tym spo­so­bem w Bia­łej Pod­la­skiej w pobliżu miej­sca odjazdu (Plac Woj­ska Pol­skiego) na jed­nej tablicy kurs o 18:50 wid­nieje, a na dru­giej nie. Podobna sprawa z kur­sem powrot­nym o 21:05, gdyż tablice w Bia­łej Pod­la­skiej na przy­stanku na Placu Woj­ska Pol­skiego infor­mują także o odjaz­dach z Lublina (na jed­nej tablicy kurs 21:05 z Lublina jest, na dru­giej zaś nie). Zasko­cze­niem jest także, że koło sie­bie znaj­dują się dwie tablice, ale takie są fakty. Są to w dodatku, jak się oka­zuje, dwie nieco różne tablice, choć rze­czy­wi­stość jest jedna… Z kolei na Dworcu PKS w Lubli­nie prze­czy­tamy o kur­sie z Lublina do Bia­łej o 21:05. Przy­naj­mniej na stro­nie www prze­woź­nika jest popraw­nie (błęd­nych infor­ma­cji o kur­sach o 18:50 i 21:05 nie ma). Ale co ma pomy­śleć pasa­żer, który w kilku miej­scach widzi sprzeczne infor­ma­cje? Nie­dba­łość prze­woź­nika jest tu rażąca.